slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia judaistyka:

„NOWA MATURA”

Należy dokonać rejestracji internetowej na stronie www.irka.uni.wroc.pl, strona będzie aktywna od 1 czerwca. Pod adresem http://www.uni.wroc.pl/node/4071 odnajdą Państwo praktyczny przewodnik "Rekrutacja - krok po kroku".


1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
2. Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
3. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
4. Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

„STARA MATURA”

      Po uprzednim złożeniu dokumentów w sali nr 20 w Instytucie Filologii Polskiej na pl. Nankiera 15 (tel. 71 375 29 15), kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Egzamin odbędzie się 7 lipca 2014 r.: dla kandydatów z maturą zagraniczną - od godz. 10.00, dla kandydatów ze "starą maturą" - od godz. 13.00.

      Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła trzech zagadnień:

  1. Jaką książkę żydowskiego autora czytał Pan/Pani ostatnio. Proszę omówić jej tematykę.
  2. Temat Zagłady Żydów w literaturze polskiej (na dowolnie wybranym przykładzie).
  3. Proszę omówić historię dowolnie wybranej postaci ze Starego Testamentu i kontekst, w jakim się ona pojawia w Biblii.

Zasady oceniania:
Za odpowiedź na każde pytanie można otrzymać max. 3 punkty =  9 punktów za całość. Przyjęte zostaną osoby z największą ilością punktów

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl