slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

W związku z pytaniami dotyczącymi "przepisywania ocen" przedstawiamy odpowiedź pani prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Filologicznego:

 

Studenci, którzy chcieliby uzyskać uznanie przedmiotu zaliczonego w poprzednich latach na innym kierunku/uczelni (potocznie określane jako przepisanie oceny) powinni napisać w tej sprawie podanie do prodziekana ds. dydaktycznych, zaopiniowane przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych. Należy wskazać przedmiot, jego pochodzenie i kod USOS.

Jeśli jest to przedmiot zrealizowany na wydziale/w uczelni, gdzie nie działa USOS (lub gdy danych przedmiotu nie ma w USOS), dziekanat tworzy w celu wpisania oceny decyzję modyfikowaną w USOSWeb, student wpisuje w niej dane przedmiotu. Student zostaje wykreślony z grupy zajęciowej, do której pierwotnie był zapisany/przydzielony.

Jeśli student zgłasza, że chciałby w miejsce określonego przedmiotu realizować inny przedmiot, jest zobowiązany uzyskać zgodę właściwego prodziekana, składając podanie zaopiniowane przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych.

Student po uzyskaniu zgody zapisuje się na przedmiot, dziekanat zaznacza w USOS, że jest to przedmiot równoważny z określonym przedmiotem zastępowanym. Jeśli jest to przedmiot zrealizowany na wydziale/w uczelni, gdzie nie działa USOS (lub gdy danych przedmiotu nie ma w USOS), dziekanat tworzy decyzję modyfikowaną, a student ją wypełnia. Student zostaje wykreślony z grupy zajęciowej, do której pierwotnie był zapisany/przydzielony.

Uwaga: Obie procedury należy przeprowadzić przed utworzeniem się grup zajęciowych. Student jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu podanie oraz wypełnić decyzję modyfikowaną w odpowiedniej sprawie najpóźniej w ciągu 14 pierwszych dni nowego semestru.

dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr

prodziekan ds.dydaktyki Wydz. Filologicznego

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl