slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

Starostą pierwszego roku Judaistyki został wybrany pan Radek Majewski [mookke[at]gmail.com].

Kim jest Starosta?

Funkcja Starosty

Starosta to ważna i potrzebna na każdym roku osoba. Jest pierwszym reprezentantem i strażnikiem interesów studentów danego roku, odpowiada za zarządzanie jego sprawami.
Starosta sprawuje swoją funkcję w oparciu o ukształtowany w tradycji uniwersyteckiej zwyczaj. Funkcja ta jest wbrew pozorom bardzo odpowiedzialna i dlatego ważnym jest, aby do jej pełnienia wybrać odpowiednią osobę. Starosta wybierany jest przez ogół studentów swojego roku, na pierwszym roku studiów i zazwyczaj pełni swoją funkcję do końca studiów. Starosta odpowiada jedynie przed ogółem studentów swojego roku i tylko przez nich może być odwołany. Rocznik może mieć więcej jak jednego Starostę, gdy uzna to za stosowne, a sam Starosta może wyznaczyć swoich zastępców.
 
Główne zadania Starosty

Starosta samodzielnie ustala swoje zadania, przy czym musi pamiętać, iż jego głównym obowiązkiem jest pomoc i „ułatwianie życia” studentom swojego roku. Do głównych zadań Starosty należą na przykład: informowanie o ważnych sprawach i wydarzeniach związanych ze studiami, załatwiane spraw grup studentów, odpowiadanie na pytania i wątpliwości studentów swojego roku oraz reprezentowanie studentów rocznika przed władzami wydziału i opiekunem roku. Starosta jest pierwszą osobą, do której należy udać się z problemem – powinien zająć się sprawą osobiście lub przekazać ją samorządowi danego wydziału.
Starosta może zajmować się sprawami natury organizacyjnej, czyli zbieraniem i wydawaniem legitymacji oraz kart egzaminacyjnych. Pełnienie tej funkcji jest związane również z pewnymi przywilejami, takimi jak możliwość wejścia do sekretariatów uczelni poza kolejką.

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl