slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Judaistyka są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności. Lektorat rozpoczyna się od semestru wskazanego w programie i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom minimalny), B2 I lub B2 II (poziom maksymalny). Lektorat nie może mieć wymiaru większego niż 180 godzin, przy czym poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć lektorat.
W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl
w terminie od 1.09. do 24.09.2017 do godz. 23.59.

Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 27.09.2017 godz. 11.00.
Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.

j. angielski s. Amfiteatr A ul. Więzienna 12
j. niemiecki s. Kameralna ul. F. Joliot-Curie 15
j. francuski s. Kameralna ul. F. Joliot-Curie 15
j. hiszpański s. Kameralna ul. F. Joliot-Curie 15
j. włoski s. Kameralna ul. F. Joliot-Curie 15
j. rosyjski s. Kameralna ul. F. Joliot-Curie 15


Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego:

1.    Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2 , świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/ rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu. Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie:
http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014

2.    Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.

3.    Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem ,że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych od 2 do 30 listopada w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl

4.    Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.


Zasady nauczania znajdują się na stronie
http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-i-ii-studia-stacjonarne

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl