Zakład Studiów Żydowskich UWr oferuje darmowe zakwaterowanie we Wrocławiu na okres od jednego do sześciu tygodni badaczom prowadzącym kwerendy pośród judaików zgromadzonych we wrocławskich bibliotekach i archiwach. Pierwszeństwo mają naukowcy badający historię Żydów śląskich oraz młodzi naukowcy przygotowujący doktoraty lub pracujący nad projektami postdoktorskimi.

Zgłoszenia wraz z planem badawczym, CV oraz listem polecającym od promotora należy nadsyłać na adres: judaistyka[at]uni.wroc.pl

***

Department of Jewish Studies, University of Wroclaw, offers free accommodation in Wrocław for a period of one to six weeks for scholars aiming to conduct research in the extensive Judaica collections of Wrocław’s libraries and archives. Priority will be given to those focusing on Silesian Jewish history and junior scholars preparing their doctoral dissertation or working on post-doc projects.

Letter of interest, accompanied by a short research statement, CV, and a letter of recommendation from the PhD. advisor should be sent to: judaistyka[at]uni.wroc.pl

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl