studia stacjonarne I stopnia
profil studiów: ogólnoakademicki
tytuł zawodowy  uzyskany przez absolwenta: filolog ze specjalnością judaistyczną

 

Program studiów - judaistyka skierowany jest do osób interesujących się kulturą i historią żydowską od czasów starożytnych do współczesności, chcących poznać język hebrajski i języki diaspor żydowskich. Studenci realizują 705 godzin współczesnego języka hebrajskiego i 405 godzin języka jidysz . Dodatkowo mają możliwość nauczenia się podstaw języka ladino i języka hebrajskiego bibilijnego. W czasie trzyletniej nauki otrzymują wiedzę z zakresu religii i tradycji żydowskiej, literatur żydowskich, historii, filozofii, etnografii, muzyki, sztuki i architektury żydowskiej, jak również metodologię i rozwój studiów żydowskich  oraz ich interdyscyplinarny charakter. Na podstawie wiedzy o współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce, zdobytej nie tylko w czasie wykładów i konwersatoriów, ale również dzięki praktykom zawodowym odbywanym w instytucjach żydowskich, student umie rozpoznać problemy mniejszości narodowych i religijnych. Uczy się działać w środowiskach mniejszościowych, umie podjąć działania na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Studia te przygotowują specjalistów w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych, mających świadomość różnic kulturowych i związanych z nimi wyzwań w zakresie komunikacji oraz budowania społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego.

 Absolwent studiów judaistyka posiada podstawową wiedzę o:

 • językach, historii, religii, literaturze i kulturze żydowskiej,  
 • instytucjach żydowskiego życia kulturalnego i społecznego,
 • związkach historii, literatury i kultury Żydów z dziejami, literaturą i kulturą Polski oraz o uwarunkowaniach stosunków polsko-żydowskich
 • animacji społeczno-kulturalnej jako metodzie aktywizacji i integracji społeczności różnych środowisk.

 

Absolwent rozumie:

 • znaczenie stereotypu, zwłaszcza stereotypów antyżydowskich, właściwie je identyfikuje i potrafi działać na rzecz ich przełamywania,
 • kulturotwórcze znaczenie wielokulturowości i jest otwarty na odmienności,
 • odmienne postrzeganie życia społecznego i kulturalnego przez osoby pochodzące z środowisk mniejszościowych oraz specyfikę perspektywy żydowskiej.

 

Absolwent umie:

 • język hebrajski na poziomie C1 oraz jidysz na poziomie B2.
 • zaanimować proste wydarzenie kulturalne związane z kulturą mniejszości religijnej lub narodowej.
 • kreatywnie wykorzystywać wiedzę z zakresu judaistyki w rozwiązywaniu problemów życia kulturalnego i społecznego
 • docenić znaczenie wiedzy o mniejszościach narodowych i religijnych dla utrzymania i rozwoju społeczeństwa tolerancyjnego
 • działać na rzecz zachowania dziedzictwa kultury żydowskiej regionu, Polski i Europy oraz w nowatorski sposób rozwiązywać problemy związane z ochroną tegoż dziedzictwa

 

Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi:

 • pracę w instytucjach, których działania ukierunkowane są na społeczności mniejszościowe,
 • prace translatorskie,
 • pracę w wydawnictwach, redakcjach, muzeach, ośrodkach kultury, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków żydowskich
 • pracę w placówkach dyplomatycznych, w których potrzeba specjalistów w zakresie stosunków polsko-żydowskich
 • placówki oświatowe zainteresowane nauczaniem historii, kultury i języków żydowskich

 

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl