PODYPLOMOWE STUDIA WIEDZY O KULTURZE ŻYDOWSKIEJ I HOLOKAUŚCIE

W ROKU AKAD. 2012/2013 ZOSTAŁY ZAWIESZONE


Dokumenty, tj.:


   podanie z prośbą o przyjęcie na studia z nagłówkiem: JM Rektor Uniwersytetu   Wrocławskiego,
    odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
    kwestionariusz osobowy,
    podpisane zobowiązanie do terminowego regulowania opłat,
    kserokopię dowodu osobistego,
    2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem

należy złożyć w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej osobiście lub przesłać na adres:

Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Wrocławski
pl. Nankiera 15
50-140 Wrocław

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl