Judaistyka studia stacjonarne II stopnia - zasady przyjęć w roku 2017-2018:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem studiów licencjackich judaistyka lub absolwenci innych studiów licencjackich lub magisterskich, którzy dysponują dokumentem poświadczającym ich znajomość hebrajskiego na poziomie C1 i jidysz na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także zagranicznych studiów licencjackich, w tym zwłaszcza absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych, jeśli gwarantują one uzyskanie odpowiednich kompetencji językowych.

Kandydaci nie posiadający poświadczenia znajomości tych języków na wymaganym poziomie w ramach postępowania rekrutacyjnego będą musieli zdać test z hebrajskiego na poziomie C1 i z jidysz na poziomie B2. Kandydaci muszą takce znać język angielski co najmniej na poziomie B2.

Terminy egzaminów:
- egzamin pisemny z hebrajskiego 18.09.2017 (poniedziałek) godz. 10.00
- egzamin pisemny z jidysz 18.09.2017 (poniedziałek) godz. 11.00

Egzaminy odbędą się w Instytucie Filologii Polskiej, w sali 107.

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl