Judaistyka studia stacjonarne II stopnia - zasady przyjęć w roku 2017-2018:

Rekrutacja 2017/2018:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem studiów licencjackich judaistyka lub absolwenci innych studiów licencjackich lub magisterskich, którzy dysponują dokumentem poświadczającym ich znajomość hebrajskiego na poziomie C1 i jidysz na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także zagranicznych studiów licencjackich, w tym zwłaszcza absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych, jeśli gwarantują one uzyskanie odpowiednich kompetencji językowych.

Kandydaci nie posiadający poświadczenia znajomości tych języków na wymaganym poziomie w ramach postępowania rekrutacyjnego będą musieli zdać test z hebrajskiego na poziomie C1 i z jidysz na poziomie B2. Kandydaci muszą takce znać język angielski co najmniej na poziomie B2.

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl