Ważnym elementem programu nauczania na wrocławskiej judaistyce są praktyki zawodowe, które student odbywa w czasie czwartego semestru studiów licencjackich w wymiarze 30 godz. Naczelnym celem praktyk jest: „Student – wykorzystując wiedzę o współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce, zdobytą w czasie wykładów i konwersatoriów – poprzez konkretne działania, poznaje problemy mniejszości narodowych i religijnych oraz specyfikę funkcjonowania instytucji zajmujących się tą problematyką. Student uczy się działać w środowiskach mniejszościowych, dowiaduje się o sposobach ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce”.

Praktyki - główne wytyczne
Praktyki - zasady organizacji
Skierowanie na praktyki
Zaświadczenie o odbyciu praktyk
Praktyki - deklaracja studencka
Dziennik praktyk

Studenci judaistyki mogą wybrać miejsce praktyk. Do tej pory odbywali je w następujących instytucjach:

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie,
Fundacja Bente Kahan we Wrocławiu,
Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem we Wrocławiu,
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (Odział Wrocław),
Maison dela culture yiddish –Bibliothèque Medem w Paryżu,
Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” we Wrocławiu,
Fundacja Pro Arte 2002 we Wrocławiu,
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Centrum „Synagoga” w Zamościu,
Fundacja Beiteinu Chaj 2004 w Dzierżoniowie,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Tikkun Olam we Wrocławiu,
Muzeum Miejskie Wrocławia,
Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute w Krakowie,
Towarzystwo im. Edyty Stein, Centrum Dialogu Kulturowego we Wrocławiu,
Fundacja Joint Distribution Committee Poland,
Fundacja Pro Arte 2002 we Wrocławiu.

Studenci zajmowali się w ramachpraktyk m.in.:
• katalogowaniem książek w językach żydowskich,
• odczytywaniem nagrobków żydowskich i ich inwentaryzacją oraz dokumentacją fotograficzną,
• audiotranskrypcją wywiadów,
• współprowadzeniem lekcji o tematyce żydowskiej w szkole podstawowej i gimnazjum,
• pomocą w pracy sekretariatu szkoły,
• archiwizacją dokumentów,
• tłumaczeniem materiałów archiwalnych,
• pomocą w organizacji wystaw (we Wrocławiu, Krakowie i Berlinie),
• przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatów poświęconych literaturze żydowskiej dla dzieci w ramach letnich kolonii żydowskich,
• prowadzeniem warsztatów dla dzieci w Muzeum Galicja,
• oprowadzaniem po wystawach muzealnych (Muzem Galicja),
• oprowadzaniem grup wycieczkowych po zabytkach żydowskich w Zamościu,
• współrealizowaniem projektu Edukacja w Miejscach Pamięci (spacery edukacyjne z młodzieżą i dziećmi po Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu),
• współprowadzeniem lekcji o tematyce żydowskiej w szkole podstawowej,
• pomocą w organizacji konferencji („Cultural Heritage of the Diaspora”, „Creating Alternatives for Jewish Women in Europe”),
• pomocą w organizacji wystawy fotograficznejSzkoccy Żydzi: tożsamość, przynależność i przyszłość,
• oprowadzaniem po wrocławskiej mykwie w ramach prezentowanej tam wystawy fotograficznej,
• opracowywaniem bazy stron i zasobów internetowych,
• opracowywaniem ankiet ewaluacyjnych w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN,
• pomocą w Centrum Informacji Żydowskiej we Wrocławiu,
• pomocą w Centrum Informacji Muzeum POLIN,
• pomocą w organizacji koncertów w synagodze we Wrocławiu,
• koordynacją wolontariatu przy wydarzeniach kulturalnych w synagodze we Wrocławiu,
• pomocą w redagowaniu magazynu żydowskiego „Chidusz” i pracy organizacyjnej związanej z jego kolportażem,
• opracowaniem szlaku kobiet żydowskich we Wrocławiu, organizacją i prowadzeniem spacerów w języku angielskim tym szlakiem,
• organizacją Festiwalu Kultury Żydowskiej „Simcha” we Wrocławiu.

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl