Absolwent studiów judaistycznych drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę o: językach, historii, religii, literaturze, kulturze żydowskiej oraz metodologii studiów żydowskich. Wiedza ta przekłada się na zdolność analizy i interpretacji zjawisk historycznych, kulturowych, społecznych, literackich i językowych z zakresu studiów żydowskich z zastosowaniem odpowiedniej metodologii badań. Potrafi on określić problem badawczy, zebrać źródła do badań naukowych, opracować je w formie rozprawy naukowej, zawierając w niej tezę, analizę i wnioski.

      Jest zorientowany w celach i warunkach działalności instytucji żydowskiego życia kulturalnego i społecznego. Rozumie związki historii, literatury i kultury Żydów z dziejami, literaturą i kulturą Polski oraz uwarunkowania stosunków polsko-żydowskich.

     Absolwent studiów II stopnia judaistyka potrafi posługiwać się w mowie i piśmie językiem hebrajskim i językiem jidysz, co pozwala na wykorzystanie tych języków w pracy zawodowej.

     Umie także zaprojektować wydarzenie kulturalne związane z kulturą mniejszości religijnej lub narodowej, wskazać źródła i drogi uzyskania środków finansowych na jego realizację, wypełnić wniosek projektowy. Jest przygotowany do tego, aby kreatywnie wykorzystywać wiedzę z zakresu judaistyki w rozwiązywaniu problemów życia kulturalnego i społecznego. Orientuje się w zagadnieniach animacji społeczno-kulturalnej jako metodzie aktywizacji i integracji społeczności różnych środowisk.

      Absolwent jest świadomy znaczenia dziedzictwa kultury żydowskiej regionu, Polski i Europy, jest przygotowany, aby w nowatorski sposób rozwiązywać problemy związane z ochroną tegoż dziedzictwa.

     Posiada odpowiednie kompetencje, aby działać w środowiskach mniejszościowych. Ma świadomość odmiennego postrzegania życia społecznego i kulturalnego przez osoby pochodzące ze społeczności mniejszościowych oraz potrafi uwzględniać specyfikę perspektywy żydowskiej. Rozumie znaczenie stereotypu, zwłaszcza stereotypów antyżydowskich, właściwie je identyfikuje i potrafi działać na rzecz ich przełamywania. Docenia znaczenie wiedzy o mniejszościach narodowych i religijnych dla utrzymania i rozwoju społeczeństwa tolerancyjnego.

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl