dr Katarzyna Liszka – ukończyła kulturoznawstwo, filozofię oraz Studium Języków i Kultury Żydowskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się przede wszystkim problematyką Zagłady oraz współczesną filozofią żydowską. Prowadziła badania nad odpowiedziami na Zagładę formułowanymi z perspektywy żydowskiej filozofii i teologii. Obecnie przygotowuje do druku publikację zatytułowaną Etyka i pamięć po Zagładzie.
Uzyskała między innymi grant biblioteczny w John F. Kennedy Institute for North American Studies (FU Berlin) na opracowanie projektu badawczego pod tytułem Responses to the Holocaust. Post-Holocaust Jewish and Non-Jewish Thought in the American Culture. Brała udział w pracach międzynarodowych zespołów badawczych w projektach: „Dialogue and Critical Community. Towards a Non-Consensual Democracy” (2012-2014), „Practicing Pragmatist Aesthetics: Art, Politics, Society” (2012-2013).
Od 2008 roku prowadziła zajęcia między innymi w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Handlowej, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Jest współzałożycielką i członkinią Stowarzyszenia Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich „Chiazm”, w ramach którego organizowała spotkania, seminaria, konferencje poświęcone między innymi problematyce Zagłady.

Wybrane publikacje:

Prace redakcyjne
1. Lektury poststrukturalistyczne, red. K. Liszka, R. Włodarczyk, Chiazm, Wrocław 2007.

2. Kultura demokracji, red. K. Liszka, R. Włodarczyk, Chiazm, Wrocław 2009.

3. Beauty, Responsibility, and Power: Ethical and Political Consequences of Pragmatist Aesthetics, red. L. Koczanowicz, K. Liszka, Rodopi, Amsterdam-New York 2014.

4. Między rozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej, red. L. Koczanowicz, K. Liszka, R. Włodarczyk, PWN, Warszawa 2014 (w przygotowaniu).


Artykuły
1. Ani roce, [w:] Komentarze do Kafki, red. B. Małczyński, J. Furmaniak, Chiazm, Wrocław 2007, s. 29-33.

2. K. Liszka, R. Włodarczyk, Pomiędzy Levinasem a Arendt. Odpowiedzialność, sprawiedliwość, władza sądzenia w aplikacjach Alaina Finkielkrauta, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. II, fasc. 2 (2007), s. 129-141.

3. K. Liszka, R. Włodarczyk, Levinas ir Arendt – Alaino Finkielkrauto refleksijos apie Kitą filosofines ištakos (Levinas i Arendt. Filozoficzne źródła refleksji Alaina Finkielkrauta o Innym), przekł. Danute Bacevičiūtė, „Athena. Filosofijos studijos” 2008, nr 4, s. 174-185.

4. Etyczny podział pracy po Holokauście, [w:] Kultura demokracji, red. K. Liszka, R. Włodarczyk, Chiazm, Wrocław 2009.

5. Prawda pamięci. Pamięć o prawdzie. Między etycznym a prawnym aspektem dawania świadectwa, [w:] Prawda w życiu moralnym i duchowym, red. D. Probucka, Maximum, Kraków 2009, s. 89-99.
6. K. Liszka, A. Kluba, Bemerkungen zur Erinnerung an die Shoah, [w:] Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften 2009/2010, nr 3, s. 63-71.

7. Między pamięcią o Shoah a pamięcią o obietnicy mesjańskiej, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2011, s. 553-576.

8. Geras i Fromm. Dwugłos o naturze ludzkiej w cieniu katastrofy, [w:] Kultura (w) granica(ch) natury. Prace kulturoznawcze XIV, red. K. Łukasiewicz, I. Topp, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 165-171.

9. W stronę uniwersalizmu bez przemocy. Minimalizm moralny a międzykulturowa skuteczność praw człowieka, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2013, vol. VIII, fasc. 2, s. 97-107.

10. The Concept of Man in the Shadow of the Shoah: Geras, Rorty and Shusterman in Dialogue, [w:] Beauty, Responsibility, and Power: Ethical and Political Consequences of Pragmatist Aesthetics, red. L. Koczanowicz, K. Liszka, Rodopi, Amsterdam-New York 2014.

11. Na granicy dialogu. Dialog wobec doświadczenia traumatycznego, [w:] Między rozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej, red. L. Koczanowicz, K. Liszka, R. Włodarczyk, PWN, Warszawa 2014 (w przygotowaniu).

Prace redakcyjne:


Przekłady monografii:

1. Przekład z języka angielskiego: Leszek Koczanowicz, Polityka czasu. Dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce, red. Małgorzata Grochocka, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009.

2. Przekład z języka angielskiego: Jeffrey Goldfarb, Polityka rzeczy małych. Siła bezsilnych w mrocznych czasach, przekł. U. Lisowska, K. Liszka, A. Orzechowski, red. A. Orzechowski, Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2012.

Przekłady artykułów:

1. Przekład z języka francuskiego: Jacques Derrida, Dar śmierci, przekł. K. Liszka, M. Pawlikowska, „Odra” 2004, nr 12, s. 38-50. Szerszy fragment ukazał się w: „Czytanie Derridy”, red. R. Włodarczyk, B. Małczyński, Wrocław 2005 (s. 71-89) pod tytułem Darować śmierć. Komu darować (Wiedzieć, by Nie Wiedzieć).

2. Przekład z języka angielskiego: Paul de Man, Dialog i dialogizm, przekł. K. Liszka, F. Brzeziński, [w:] Do Bachtina i dalej, red. R. Włodarczyk, B. Małczyński, Chiazm, Wrocław 2006, s. 83-90.

3. Przekład z języka anielskiego: Stuart Sim, Postmodernizm i filozofia, przekł. K. Liszka, R. Włodarczyk, [w:] Lektury postrukturalistyczne, red. K. Liszka, R. Włodarczyk, Chiazm, Wrocław 2007, s. 85-95.

4. Przekład z języka angielskiego: Michael Walzer, Przestrzenie sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. II, fasc. 2 (2007), s. 189-212.

5. Przekład z języka angielskiego: David Novak, Talmud jako źródło filozoficznego namysłu, przekł. K. Liszka, R. Włodarczyk, [w:] „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. III, fasc. 3 (2008), s. 97-111.

6. Przekład z języka angielskiego: Pierre Rosanvallon, Transformacja demokracji i przyszłość Europy, przekł. Ł. Chomyn, K. Liszka, [w:] Kultura demokracji, red. K. Liszka, R. Włodarczyk, Chiazm, Wrocław 2009.

7. Przekład z języka angielskiego: Alasdair MacIntyre, Dylematy moralne, [w:] Etyka i polityka, red. A. Chmielewski, PWN, Warszawa 2009, s. 151-169.

8. Przekład z języka angielskiego: Avishai Margalit, Michael Walzer, Cywil rzecz święta, nawet obcy, „Gazeta Wyborcza” 1-2 sierpnia 2009, s. 19-20.

9. Przekład z języka angielskiego: Martin Stone, Wittgenstein o dekonstrukcji, [w:], Wittgenstein – nowe spojrzenie, red. A. Crary, R. Read, red. pol. wyd. P. Dehnel, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009.

10. Przekład z języka angielskiego: Norman Geras, Socjalistyczna nadzieja w cieniu katastrofy, [w:] Aktualność Marska, red. M. Pancewicz-Puchalska, R. Włodarczyk, Chiazm, Wrocław 2010, s. 207-220.

11. Przekład z języka angielskiego: Nancy Scheper-Hughes, Prymat etyki. Perspektywa walczącej antropologii; [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkowa, B. D. Gołębniak, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2010, s. 403-428.


Konferencje naukowe

1. „Oświecenie a emancypacja” (18-19. 05. 2006, Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski), referat pt. Od doświadczenia do metafory i z powrotem. Wokół książki Giorgio Agambena Homo Sacer.
2. „The Notions of Otherness in Contemporary Discourse”, międzynarodowa konferencja (17-18. 10. 2006; Culture, Philosophy and Art Research Institute, Wilno, Litwa), referat pt. Losing Humanity – E. Levinas’s Other acrording to Alain Finkielkraut.
3. „Prawa Człowieka – dialog dyscyplin. Prawo, kultura, polityka” (7-8. 05. 2007, Uniwersytet Wrocławski), referat pt. Prawa człowieka jako odpowiedź na Zagładę.
4. „Konflikt-Wykluczenie-Demokracja II” (11-12. 12. 2007, Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego), referat pt. Minimalizm moralny a międzykulturowa skuteczność Praw Człowieka.
5. „Kultura i praktyki demokracji” (23. IV. 2008, Stowarzyszenie edukacji i inicjatyw obywatelskich „Chiazm”, Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa „Aporie”), referat pt. Etyczny podział pracy.„Warszawski Kongres Judaistyczny” (06. 2008, Konferencja Ogólnopolska), referat pt. Mesjanizm w cieniu pamięci o Zagładzie.
6. IV Ogólnopolskie Forum Etyczne „Prawda w życiu moralnym i duchowym” (06. 2008, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie), referat pt. Etyczny a prawny aspekt świadczenia ofiar.
7. „Discussing Modernity. A Dialogue with Martin Jay” (15-17. 10. 2010, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu, Konferencja Międzynarodowa), referat pt. The Messianic Promise in the Shadow of the Shoah Memory.
8. „Trzeba widzieć i wiedzieć, trzeba wiedzieć i widzieć. Shoah Lanzmanna 25 lat później” (26-27. 05. 2011, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu), referat pt. Hagada o Shoah? Między pamięcią katastrofy a pamięcią idei mesjańskiej.
9. „Natura (w) granica(ch) kultury/Nature within the Culture Limits” (18. XI. 2011, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, Konferencja Międzynarodowa), referat pt. Geras i Fromm. Dwugłos o naturze ludzkiej w cieniu katastrofy.
10. „Rethinking Pragmatist Aesthetics” (31.08-2.09. 2012, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu), referat pt. Norman Geras and Richard Rorty: On Solidarity, Hope, and Human Nature.
11. „Postanalityczna filozofia prawa” (22-25.09. 2013, Karpacz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego), referat pt. Przekład doświadczenia traumy z perspektywy genderowej.

 

 

 

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl