W tym miejscu będą pojawiały się cyfrowe wersje wybranych publikacji pracowników naszego Zakładu.

 


 

MARCIN WODZIŃSKI

I. Artykuły i artykuły recenzyjne:

(rys. Piotr Grącikowski)

1. „Sprawa chasydymów”. Z materiałów do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, Red. Krystyn Matwijowski. Wrocław 1994 s. 227-242 (Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1568).

2. Aron Halberstam z Białej. O wpływach chasydyzmu na pograniczu galicyjsko-śląskim, [w:] Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy. materiały z sesji naukowej odbytej w dniu 19 stycznia 1996 r. Red. Jerzy Polak i Janusz Spyra. Bielsko-Biała 1996 s. 106-110.

3. Wystrój malarski synagogi w Pińczowie. Cz. 1, „Studia Judaica” 2 (1999) nr 1 s. 87-102 (współautor: Andrzej Trzciński).

4. Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 2: Materiały z konferencji Kraków 24-26 XI 1998. Red. Krzysztof Pilarczyk i Stefan Gąsiorowski. Kraków 2000 s. 141-159 (współautor: Andrzej Trzciński).

5. Wystrój malarski synagogi w Pińczowie. Cz. 2, „Studia Judaica” 3 (200) nr 1 s. 91-98 (współautor: Andrzej Trzciński).

6. Action! An Antisemitic Organization Ahead of Its Time, “East European Jewish Affairs” 31 (2001) nr 1 s. 26-40.

7. Vídeňští vyhnanci ve Slezsku, [w:] Židé a Morava. z konference konané 15. listopadu 2000 v Muzeu Kroměřížska. Kroměříž 2001 s. 33-39.

8. Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922-1939), “Jewish History” 16 (2002) nr 2 s. 131-160 [rozszerzona wersja poz. 24].

9. Ilu było chasydów w Królestwie Polskim około 1830 roku?, [w:]. Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów. Red. Konrad Zieliński i Monika Adamczyk-Garbowska. Lublin 2003 s. 25-47.

10. Legat Berka Sonnenberga czyli O zaskakującej karierze mimowolnego dobroczyńcy, “Studia Judaica” 7 (2004) nr 14 s. 183-206.

11. Good Maskilim and Bad Assimilationists, or Toward a New Historiography of the Haskalah in Poland, “Jewish Social Studies” 10 (2003/2004) nr 3 s. 87-122. 

12. Language, Ideology and the Beginnings of the Integrationist Movement in the Kingdom of Poland in the 1860s’, “East European Jewish Affairs” 34 (2004) s. 21-40. 

13. Hasidism, Shtadlanut, and Jewish Politics in Nineteenth Century Poland: The Case of Isaac of Warka, “Jewish Quarterly Review” 96 (2005) nr 2 s. 290-320. 

14. Chasydzi w Częstochowie. Żródła do dziejów chasydyzmu w centralnej Polsce, “Studia Judaica” 8 (2005) nr 1-2 s. 279-301. 

15. How Modern Is an Anti-Modernist Movement? The Emergence of Hasidic Politics in Congress Poland, “AJS Review” 31 (2007), nr 2 s. 221-240. 

16. Clerks, Jews and Farmers: Projects of Jewish Agricultural Settlement in Poland, “Jewish History” 21 (2007) s. 279-303 [rozszerzona wersja poz. 56].

17. ‘Civil Christians’: Debates on the Reform of the Jews in Poland, 1789-1830, w: Culture Front: Representing Jews in Eastern Europe, red. Benjamin Nathans i Gabriella Safran, Philadelphia 2008, s. 46-76 [rozszerzona wersja poz. 47].

18. State Policy and Hasidic Expansion: The Case of Włocławek, “Jewish Studies at the Central European University” 5 (2006-2007), s. 171-185. 

19. Jakie tak naprawdę były wyobrażenia eschatologiczne ludu żydowskiego w Europie Wschodniej? Rekonesans badawczy, “Theologica Wratislaviensia” 3 (2008), s. 47-53. 

20. Haskalah and Politics Reconsidered: The Case of the Kingdom of Poland, 1815-1860, w: Let the Old Make the Way for the New. Studies in Social and Cultural History of Eastern European Jewry Presented to Immanuel Etkes, ed. David Assaf and Ada Rapoport-Albert, Jerusalem 2009, vol 2, s. *163-*197. 

21. A Rabbi Informer and the Hasidim of Będzin: Dimensions of Hasidic Politics, “East European Jewish Affairs” 39 (2009), nr 2, s. 153-166. 

22. Blood and the Hasidim: On the History of Ritual Murder Accusations in Nineteenth-Century Poland, “Polin. Studies in Polish Jewry” 22 (2009), s. 273-290 [rozszerzona wersja poz. 43]. 

23. Cawato szel Berek Sonenberg: Hakariera hamaftija szel nadvan al korcho, “Gal Ed: On the History and Culture of Polish Jewry” 22 (2009), s. 167-182.

24. Reforma i wykluczenie: Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia, „Pamiętnik Literacki” 101 (2010), nr 4, s. 5-21.

 

II. Polemiki:

1. How should we count Hasidim in Congress Poland? A reply to Glenn Dynner, “Gal-Ed” 20 (2005) s. 105-121.


VI. Recenzje:

1. Shifting Czech Jewish identities: Hillel Kieval, Languages of Community. The Jewish Experience in the Czech Lands, Berkeley 2000, “East European Jewish Affairs” 32 (2002) nr 2 s. 121-123.

2. David Assaf, The Regal Way: The Life and Times of Rabbi Israel of Ruzhin, Stanford 2002, „Jewish History” 19 (2005), s. 227-233.

3. Mordechai Nadav, The Jews of Pinsk, 1505-1880, ed. Mark Jay Mirsky and Moshe Rosman, translated by Moshe Rosman and Faigie Trooper, Stanford, Stanford University Press 2008, East European Jewish Affairs 38 (2008) No 3 pp. 345-356.

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl