Wrocławskie Konferencje Judaistyczne - II Edycja.

Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej


Wrocław, 24 maja 2005


Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Nankiera 15 sala 22 (parter, czytelnia Instytutu Filologii Polskiej)

Program:

9.00: Słowo wstępne - Jan Miodek
9.10: Wprowadzenie - Marcin Wodziński


9.30: Z dziejów stosunków prawnych
Przewodnicząca: Anna Michałowska
Hanna Zaremska: Przywileje dla Żydów w średniowiecznej Polsce
Juergen Heyde: Władza królewska nad ludnością żydowską, 1539-1648
Adam Kaźmierczyk: Komisja w Tarnowie w 1752 roku
Dyskusja


11.00: Przerwa


11.30: Żydzi - Miasta - Handel
Przewodnicząca: Larisa Lampertine
Jacek Wijaczka: Między Rzecząpospolitą a Prusami. Handel Żydów polskich i litewskich w Prusach Brandenburskich w drugiej połowie XVIII wieku
Barbara Pendzich: Miasta i Żydzi Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie wojny polsko-moskiewskiej 1654-1667
Stefan Gąsiorowski: Żydzi w Kiejdanach w XVII i XVIII wieku
Andrzej Link-Lenczowski: Świat żydowskiej uczoności
Dyskusja


13.30: Przerwa na obiad


14.40: Żydzi pańscy?
Przewodniczący: Marcin Wodziński
Anna Michałowska: Władza dominialna a konflikt w gminie. Studium przypadku
Henryk Gmiterek: Szlachta a Żydzi w świetle lubelskich ksiąg grodzkich
Moshe Rosman: Między koniecznością a modą: Studia nad przeszłością Żydów w Polsce
Dyskusja i zamknięcie obrad

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl