dr Franciszek Wasyl

 

w 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się dziejami Ormian polskich w XVIII-XX wieku, a także demografią historyczną. Poszukiwacz i edytor źródeł dokumentujących obecność mniejszości narodowo-etnicznych na terenach Europy wschodniej. Interesuje go także historia polskiej inteligencji i rozwój przedsiębiorczości w wieku XIX i na początku XX. W Zakładzie Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudniony w ramach grantu NCN Fuga. Jest także stypendystą Fundacji Jana Michalskiego w Szwajcarii. Ostatnio wydał książkę pt.: „Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne” (Kraków 2015 r.). 

 

 

 1. Projekty naukowe

Dorobek naukowy

 1. Kobieta w ormiańskim kręgu rodzinnym w przedautonomicznej Galicji, [w:] Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja; Rzeszów 2016, s. 144-167;
 2. Mikrohistorie mikrowspólnoty. Kilka epizodów z życia Ormian galicyjskich, [w:] Galicja mozaika nie tylko narodowa, Warszawa 2016, t. III, s. 71-83.
 3. Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne, Kraków 2015 (monografia);
 4. Karol Jaroszyński (1878-1929) - europejski finansista i wizjoner z Kresów, Krakowskie Pismo Kresowe, R. 6, Kraków 2014, s. 107-148
 5. Dziwna etniczność. Kształty tożsamości Ormian galicyjskich, Krakowskie Pismo Kresowe, R. 4 , 2012, s. 69-90
 6. Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Na tropie dokumentów genealogicznych (rodzina abp. Grzegorza Józera Romaszkana), Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, nr 68/69, 2012, s. 18-23;

 

Projekty badawcze:

Sąsiedzi. Historia istnienia wielonarodowego miasteczka - społeczeństwo, kultura, języki. NCN FUGA, UMO-2015/16/S/HS3/00235, kierownik projektu; 2015

Wydanie w języku angielskim książki Franciszka Wasyla pt.: "Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne" (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2015). NPRH "Umiędzynarodowienie" 3.a, 3aH 15 0248 83, kierownik projektu; 2016

Karol Jaroszyński (1878-1929) – finansista i filantrop. U źródeł kariery polskiego Nobla, Fundacja Jana Michalskiego w Szwajcarii, kierownik projektu; 2015

Krakowska Archiwistyka Rodzinna – warsztaty, Narodowy Instytut Audiowizualny, Archiwistyka Społeczna, 009/13/AS/NInA, kierownik projektu. 2013

 

Projekty dokumentacyjne:

 1. Armenica Leopoliensia. Dziedzictwo Ormian polskich w zasobie dawnego Archiwum Bernardyńskiego we Lwowie, Ars Armeniaca. Sztuka ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich, pod red. W. Delugi, Wydawnictwo Muzeum Zamojskiego, Zamość, s. 43-46;
 2. Metryki parafialne w zasobie Archiwum Polskich Ormian, Ormiańska Warszawa, red. K. Stopka, A. A. Zięba, A. Artwich, M. Agopsowicz, Warszawa, s. 222-223;

 

Inne doświadczenia:

 1. Ukraina, Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie, kwerendy archiwalne w latach 2005-2016; kwerendy naukowe na zlecenie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich (2008-2013);
 2. Ukraina-Polska, Fundacja Ormiańska KZKO, udział w pracach terenowych w Kutach, VIII 2013;
 3. Polska, Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, Indeksacja metryk parafialnych, 2008-2013 (w tym indeksacja księgi metrykalnej z katedry ormiańskiej we Lwowie, 2011);
 4. Polska, "Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich", sekretarz redakcji (od 2010 r.);
 5. Polska, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (SAP), członek zarządu Oddziału Krakowskiego, 2008-2012;
 6. Polska, Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Archiwalnej, założyciel i prezes stowarzyszenia (od 2013 r.);
 7. „Krakowska Arhiwistyka Rodzinna – warsztaty”, pomysłodawca i kierownik projektu popularyzacji wiedzy archiwalnej i inwentaryzacji niepaństwowego zasobu archiwalnego (2013 r.). Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu "Archiwistyka społeczna" (2013 r.) realizowanego przez Narodowy Instytutut Audiowizualny;
 8. Członek kolegium redakcyjnego "Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego", (od 2015 r.)

 

 1. Otrzymane nagrody i wyróżnienia
 2. 2013 - Nagroda Zespołowa Rektora UJ za wyniki w pracy;
 3. 2014 - Stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (na prace badawcze w Wiedniu),
 4. 2014 - Nagroda Zespołowa Rektora UJ za wyniki w pracy.
 5. 2015- Konkurs NCN FUGA
 6. 2016 – Stypendium Fundacji Jana Michalskiego w Szwajcarii.

 

 

 1. Zorganizowane konferencje

 

 1. Krakowska Archiwistyka Rodzinna – warsztaty (2013).
Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl