Chasydzki tisz i kobiety przyglądające się zza uchylonych drzwi. Źródło: Dekoracja ściany na święto Purim, Wiedeń 1929; wykonawca: Maier Schwartz; druk na papierze naklejonym na karton, 35,9 X 45,7 cm; dar dra Harry’ego G. Friedmana, F 4308; Muzeum Żydowskie w Nowym Jorku

Chasydyzm. Wszystko co najważniejsze - projekt Marcina Wodzińskiego: Projekt stawia sobie za cel rewizję najważniejszych strukturalnych zaniedbań i błędów w dotychczasowych studiach nad chasydyzmem, a więc przede wszystkim nacisk na wschodnioeuropejskie, zwłaszcza polskie konteksty chasydyzmu, wprowadzenie do analizy chasydyzmu metod badawczych dotychczas nie stosowanych lub stosowanych niedostatecznie, radykalne rozszerzenie bazy źródłowej i chronologicznych ram analizowanego zjawiska oraz odejście od paradygmatu dziejów chasydyzmu jako historii przywódców. Planowana monografia ma udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania wyłaniające się ze spojrzenia na chasydyzm jako masowy ruch religijno-społeczny skupiający w okresie swej świetności miliony Żydów, tj. pytanie o funkcjonalną definicję chasydyzmu, relacje między kobietami i chasydyzmem, czynniki wzrostu, geograficzne wzorce chasydzkiego osadnictwa, demografię, ekonomiczny profil oraz rzeczywiste funkcje cadyka.

 


 
 

 

 

Agnieszka Jagodzińska pracuje obecnie nad dziejami Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów na ziemiach polskich w XIX wieku. Interesują ją tematy takie, jak: religijny, społeczny i polityczny kontekst „misji angielskich” w Królestwie Polskim, strategie działań misyjnych i żydowska reakcja na nie, wartość etnograficzna i historyczna raportów misyjnych, literatura misyjna i antymisyjna, polemiki chrześcijańsko-żydowskie, konwertyci i misjonarze – losy, sylwetki, narracje.

Wyniki projektu będą przedstawione w publikacji: Duszozbawcy? Misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809-1939, Wydawnictwo Austeria: Kraków-Budapeszt 2017 (w przygotowaniu).

 Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl