e-mail: ae.jagodzinska[at]gmail.com

Agnieszka Jagodzińska – adiunkt w Katedrze Judaistyki (wcześniej Zakładzie Studiów Żydowskich) od 2007 roku. // Associate Professor at the Department of Jewish Studies from 2007.

(rys. P. Grącikowski)

 Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, studiowała także na Hebrew University of Jerusalem oraz University College of London. Wyróżniona wieloma nagrodami i stypendiami, m.in. prestiżowym Chevening Scholarship ufundowanym przez rząd Wielkiej Brytanii, stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Fellowship of the Institute for the History of Polish Jewry, Tel Aviv University oraz stypendium YIVO. Autorka monografii Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, wyróżnionej przez Narodowe Centrum Kultury w konkursie na najlepszą pracę doktorską w 2007 roku. Książka otrzymała także nagrodą specjalną na XIII Poznańskich Dniach Książki Naukowej w 2009 roku. Jej zainteresowania naukowe obejmują różne aspekty kulturowego i religijnego pogranicza w polsko-żydowskiej historii w XIX i na początku XX wieku - w szczególności takie tematy, jak akulturacja i integracja polskich Żydów, uniwersalizm, konwersje, chrześcijańskie misje do Żydów. Interesuje ją także prasa żydowska, historia „diaspor mniej znanych” (społeczności żydowskich Azji i Afryki), a także współczesna literatura i kinematografia izraelska.

Agnieszka Jagodzińska graduated from the University of Wrocław. She also studied at the Hebrew University in Jerusalem and The University College of London. She has been awarded with many prizes and scholarships, among others – prestigious Chevening Scholarship founded by the government of Great Britain, scholarship of the Lanckoroński Foundation, scholarship of the Ministry of Science and Higher Education for outstanding young scholars, Fellowship of the Institute for the History of Polish Jewry, Tel Aviv University and YIVO scholarship.
Her academic interests focus on the history and culture of Jews in the 19th and early 20th centuries, including:
•    Jewish acculturation and integration
•    Christian-Jewish relations
•    conversion of Jews to Christianity
•    history of the British Protestant missions to the Jews
•    missionary literature
•    Jewish universalism (Ludwik Zamenhof)
•    Jewish iconography and popular culture
•    Jewish press
•    modern Israeli literature and cinema.
Agnieszka Jagodzińska teaches Modern Hebrew, Israeli Literature, Jewish Theatre and Cinema, Translation Studies, History of Jewish Diaspora and other courses.

 

Wybrane publikacje // Selected publications

 

I. Monografie i książki pod redakcją // Monographs and edited volumes

1. Monografia: Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław 2008.

2. Przekład i redakcja naukowa: Moshe Rosman, Jak pisać historię żydowską?, Wrocław 2011.

3. Redakcja: W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, Wrocław 2012.

4. Opracowanie: Ludwik Zamenhof wobec "kwestii żydowskiej". Wybór źródeł, Kraków-Budapeszt 2012. Kup tu

5. Opracowanie (we współpracy): "Izraelita” 1866-1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków-Budapeszt 2015. Kup tu

6. Monografia: "Duszozbawcy"?. Misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809-1939, Kraków-Budapeszt 2017. Summary Kup tu

 

II. Artykuły // II. Articles

1. Fabulous Beasts and Their Symbolic Meaning in Jewish Art, [w:] The Proceedings of the Tenth „Sefer” Annual International Conference on Jewish Studies, t. 2, Moscow 2003, s. 161-168.

2. Between Two Worlds: Jewish Cemetery in Warsaw as a Text of Culture (1850-1900), “Ab Imperio” 2004/4, s. 133-154.

3. Bóg, anioł, smok. Ex. 4,24 w tradycji żydowskiej, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. Jolanta Ługowska, t. 2, Wrocław 2005, s. 71-77.

4. Navigating between Tradition and Modernity. Warsaw ‘Progressive’ Jews Facing Jewish and Gentile Criticism (1855-1905), [w:] Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity, eds. Jurgita Šiaučiunaite-Verbickiene, Larisa Lempertiene, Vilnius 2006, s. 310-318.

5. The Importance of Being Beautiful. Warsaw Jews and Their Aesthetic Declarations in the Second Half of the 19th Century, “Pinkas. Annual of the Culture and History of East European Jewry” 2006/ 1, s. 76-96.

6. My Name, My Enemy: Progressive Jews and the Question of Name Changing in the Kingdom of Poland in the Second Half of the 19th Century, „Jews in Russia and Eastern Europe” 2006/ 1, s. 31-59.

7. Asymilacja, czyli bezradność historyka. O krytyce terminu i pojęcia, [w:] Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich, red. Konrad Zieliński, Lublin 2010, s. 15-31.

8. Czy historia ma płeć? Gender, źródła i akulturacja Żydów w Królestwie Polskim, [w:] Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wrocław 2010, s. 21-42.

9. Does History Have a Sex? On Gender, Sources and Jewish Acculturation in the Kingdom of Poland, "Gal-Ed" 2010/ 22, s. 67-87.

10. "Brat mój, człowiek kosmaty, a ja człowiekiem gładkim" - o ewolucji stosunku Żydów postępowych do tradycyjnych, [w:] Izaak Cylkow (1841-1908). Życie i dzieło, red. Michał Galas, Kraków-Budapeszt 2010, s. 11-37.

11. Kaddish for Angels. Re-inventing of Funeral Rituals and Cemetery Space in the 19th century Jewish Warsaw, "Jewish Cultural Studies" 2011/3, s. 265-289.

12. Overcoming the Signs of Other. Visual Acculturation in the Second Half of the 19th Century in the Kingdom of Poland, “Polin. Studies in Polish Jewry” 2012 t. 24, s. 71-94.

13. W poszukiwaniu doskonałego rozumienia konwersji. Wprowadzenie, [w:] W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. Agnieszka Jagodzińska, Wrocław 2012, s. 7-18. 1

14. Religia uniwersalna zamiast konwersji. W kręgu projektów L.L. Zamenhofa [w:] W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. Agnieszka Jagodzińska, Wrocław 2012, s. 157-171.

15. "Izraelita" (1866-1915), [w:] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.), red. Joanna Nalewajko-Kulikov przy współpracy Grzegorza P. Bąbiaka i Agnieszki J. Cieślikowej, Warszawa 2012, s. 45-60.

16. Zaklinanie rzeczywistości. Ludwika Zamenhofa językowe wizje naprawy świata, „Teksty Drugie” 2012 nr 1/2, s. 267-279.

17. Ludwik Zamenhof - znany i nieznany. Wprowadzenie, [w:] Ludwik Zamenhof wobec "kwestii żydowskiej". Wybór źródeł, oprac. A. Jagodzińska, Kraków-Budapeszt 2012, s. 7-22.

18. Doktor Esperanto i safa berura, [w:] Ludwik Zamenhof wobec "kwestii żydowskiej". Wybór źródeł, oprac. A. Jagodzińska, Kraków-Budapeszt 2012, s. 115-132.

19. Od hilelizmu do homaranizmu. O religijnym i narodowym uniwersalizmie Zamenhofa, [w:] Ludwik Zamenhof wobec "kwestii żydowskiej". Wybór źródeł, oprac. A. Jagodzińska, Kraków-Budapeszt 2012, s. 183-202.

20. The London Society and its Missions to the Polish Jews, 1821-1855: The Gospel and Politics, [w:] The Politics of Nineteenth-Century Missionary Periodicals, eds. Felicity Jensz, Hanna Acke, Stuttgart 2013, s. 151-165.

21. ‘For Zion's Sake I Will Not Rest’. The London Society for Promoting Christianity among the Jews and its 19th-Century Missionary Periodicals, “Church History: Studies in Christianity and Culture”, 2013 vol. 82 no. 2, s. 381-387.

22. Warszawska Szkoła Rabinów w świetle źródeł misyjnych, "Kwartalnik Historii Żydów",  2014 nr 1 (249), s. 142-161.

23. ‘English Missionaries’ Look at Polish Jews. The Value and Limitations of Missionary Reports as Source Material, “Polin: Studies in Polish Jewry”, 2015, vol. 27: Jews in the Kingdom of Poland, 1815–1914, eds. Glenn Dynner, Anthony Polonsky, Marcin Wodziński, s. 89-116.

24. Christian Missionaries and Jewish Spaces. British Missions in the Kingdom of Poland in the First Half of the 19th Century, [w:] Space and Conversion in Global Perspective, eds. Giuseppe Marcocci, Wietse De Boer, Aliocha Maldavsky, Ilaria Pavan, Boston-Leiden 2015, s. 103-126.

25. (we współpracy z Marcinem Wodzińskim): „Izraelita”. Historia pisma, [w:] Izraelita” 1866-1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków-Budapeszt 2015, s. 17-48.

26. „Izraelita” o sobie, [w:] Izraelita” 1866-1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków-Budapeszt 2015, s. 49-53.

27. „Do czego dążymy?” Program, [w:] Izraelita” 1866-1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków-Budapeszt 2015, s. 101-106.

28. Spory o język, [w:] Izraelita” 1866-1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków-Budapeszt 2015, s. 203-209.

29. Ogłoszenia i reklamy, [w:] Izraelita” 1866-1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków-Budapeszt 2015, s. 481-488.  


III. Recenzje i artykuły recenzyjne //III. Reviews

 1. Czy Sandauer jest dziś możliwy? Rzecz o asymilacji i allosemityzmie, recenzja książki: Artur Sandauer, On the Situation of the Polish Writer of Jewish Descent in the Twentieth Century, Jerusalem 2005; “Studia Judaica” 2006/ 9 nr 1, s. 231-237.

2. recenzja: Theodore R. Weeks, From Assimilation to Antisemitism. The “Jewish Question” in Poland, 1850-1914, Northern Illinois 2006; “East European Jewish Affairs”, 2007/ 37, nr 2, s. 257-259.

3. recenzja: Andreas Kűnzli, L.L. Zamenhof (1859-1917): Esperanto, Hillelismus (Homaranismus) und die "jüdische Frage" in Ost- und Westeuropa, Wiesbaden 2011; "AJS Review" 2011/ 35,2, s. 444-447.  

4. recenzja: Paweł Maciejko, The Mixed Multitude. Jacob Frank and the Frankist Movement, 1755-1816, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011; „Studia Judaica” 2012/ 1-2, s. 252-256.

5. recenzja: Yaacov Deutsch, Judaism in Christian Eyes. Ethnographic Descriptions of Jews and Judaism in Early Modern Europe, New York – Oxford 2012, "Kwartalnik Historii Żydów",  2014 nr 1 (249), s. 257-260.

6. recenzja: Alicja Maślak-Maciejewska, Rabin Szymon Dankowicz (1834–1910) – życie i działalność, Kraków-Budapeszt 2013, "Studia Judaica", 2014 nr 2 (34), s. 187-191.

7. recenzja: Na szczęście to Żyd. Polskie figurki Żydów / Lucky Jews. Poland's Jewish figurines, red. Erica Lehrer, "Kwartlanik Historii Żydów", 2015 nr 1 (253), s. 183-186.

 

Konferencje, seminaria, wykłady publiczne // Conferences, seminars, public lectures

1. Język hebrajski a żydowskie praktyki magiczne, Pobierowo (2001)

2. Symbols of Fabulous Beasts in Jewish Art, ‘Sefer’ International Conference, Moskwa (2003)

3. ‘Shepards, what have you seen?’ The world of Polish Christmas Carols, The Polish Cultural Week, the Hebrew University, Jerozolima (2004)

4. Cemetery as a Text of Culture, The International Forum of Young Scholars on East European Jewry, Lipsk (2004)

5. Bóg, anioł, smok. Ex 4,24 w tradycji żydowskiej, konferencja „Anioł w kulturze i literaturze”, Uniwersytet Wrocławski, Polanica (2004)

6. Asymilacja, akulturacja, integracja. Terminologie i koncepcje, w ramach seminariów z cyklu „Historia żydowska v. polska historiografia: nowe perspektywy, trendy, metodologie”, Uniwersytet Wrocławski (2004)

7. Navigating Between Tradition and Modernity. Warsaw Jews in the Second Half of the 19th Century, Center for the Studies of Culture and History of East European Jewry, Wilno (2005)

8. Acculturation of Warsaw Jews, prezentacja projektu badawczego na “Round Table of the Young Scientists on Jewish Studies”, Center for the Studies of Culture and History of East European Jewry, Wilno (2005)

9. Was Acculturation a Matter of Taste? Warsaw Jews and Their Aesthetic Declarations, The 14th World Congress of Jewish Studies, Jerozolima

10. Spory o asymilację, Centrum im. Anielewicza, Uniwersytet Warszawski, (2005).

11. What Happened to Our Haskalah? Polish Positivism and Jewish Enlightenment in the Kingdom Of Poland, na konferencji “Haskalah in Transition: Time, Place and People in the Jewish Enlightenment”, Uniwersytet Wrocławski (2006)

12. Acculturation and Integration of Polish Jews, seminarium na Department of Hebrew and Jewish Studies, University College of London (2007)

13. Polki wyznania mojżeszowego? – akulturacja a gender, czyli co i jak mówią o kobietach żydowskich źródła, wykład otwarty na Uniwersytecie Wrocławskim (2007)

14. Tradycyjny świat symboliki żydowskiej, prezentacja w Muzeum Etnograficznym przy okazji wystawy „Kultura Żydów galicyjskich” (2007)

15. O sztuce żydowskiej, wykład w Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek we Wrocławiu z okazji Dnia Judaizmu (2008)

16. Żydzi w kraju królowej Saby, wykład otwarty na Uniwersytecie Wrocławskim (2008)

17. ‘Troublesome brothers’. Perception of Czech Haskalah in the Kingdom Of Poland, międzynarodowa konferencja “Jewish Enlightenment in the Czech Lands in a European Perspective”, Univerzita Palacké v Olomouci (2008)

18. Jewish Cemetery as a Text of Culture, międzynarodowa konferencja "Modern Jewish Culture: Diversities and Unities", Uniwersytet Wrocławski (2008)

19.  Image and Identity. Photographs as Testimonies to Jewish Acculturation in the Kingdom of Poland in the 19th Century, “The First Congress of Jewish Art in Poland”, Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Sekcja Sztuki Żydowskiej i Izraelskiej, Kazimierz Dolny (2008)

20.  Religia żydowska po polsku – dla kogo? Różne wizje reformy: od Neufelda do Cylkowa, sesja naukowa „Rabin Izaak Cylkow w setną rocznicę śmierci”, Warszawa (2008)

21. Religia uniwersalna zamiast chrześcijańskiej? Ludwik Zamenhof a „kwestia żydowska”, VI Wrocławska Konferencja Judaistyczna „Konwersja a Żydzi” (2009)

22. ‘Muzeum Panopticum’. Historia kultury warszawskich Żydów i jej źródła, konferencja „Żydzi Warszawy – Warszawa Żydów” (2009)

23. Conversion and missionary strategies. The case of ‘The London Society for Promoting Christianity among Jews’ and its missions in the 19th century Poland, Fifteenth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem (2009)

24. Od wspólnego języka do wspólnej religii. L. L. Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”, wykład w Państwowej Akademii Umiejętności w Krakowie (2009) 

25. Image and Identity: Warsaw Jews as Others and Non-Others, międzynarodowa konferencja "Warsaw – the History of a Jewish Metropolis" na University College of London (2010).

26. The Gospel and Politics: The London Society and its missions to the Polish Jews, 1848-1855, międzynarodowa konferencja "Politics within Nineteenth Century Missionary Periodicals" Münster (2010).

27. To the Jews and by the Jews? Missions of the London Society to the Jewish Communities in the 19th-Century Poland, międzynarodowa konferencja "The 42nd American Jewish Studies Annual Conference", Boston (2010).

28. New Name, New Identity? The Invented Onomastics of L.L. Zamenhof, międzynarodowa konferencja "The Tenth International Conference on Jewish Names" na Uniwersytecie w Bar-Illan (2011).

29.  Żydowska Warszawa przez pryzmat reklam w „Izraelicie”, sesja naukowa "Cajtungen – itonim – pisma. Z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku" w ramach VIII Festiwalu Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera", Warszawa (2011).

30. Podróże z Zamenhofem, wykład popularyzatorski w Śląskim Związku Esperanckim, Wrocław (2011).

31. Polish Cities, English Mission and the Jewish Conversion in the 19th century, międzynarodowa konferencja "Space and Conversion. Urban Stages, Institutions and Interiority (16th-20th Centuries)" Scuola Normale Superiore, Piza (2011).

32. Dziecko w kulturze żydowskiej, wykład w Szkole Lauder-Etz Chaim, Wrocław (2012). 

33. "Angielscy misjonarze" patrzą na polskich Żydów. Wartość i ograniczenia raportów misyjnych jako źródła, konferencja "Żydzi w Królestwie Polskim 1815-1914", Uniwersytet Wrocławski (2012)

34. Warszawska Szkoła Rabinów w świetle źródeł Londyńskiego Twarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów, seminarium "Duchowość żydowska w Polsce", Warszawa (2013).

35. The Image of Jews in a 19th-century British Missionary Periodical for Children, międzynarodowa konferencja "Jews and Modern Visual Culture", Manchester (2013).

36. Czarni Żydzi Etiopii, Festiwal Kultury Żydowskiej "Simcha", Wrocław (2014).

37. Missionary Reports: Genre and Context, międzynarodowy kongres The Xth Congress of the European Association for Jewish Studies, Paryż (2014).

38. Prasa "misji żydowskich": styl, funkcje, strategie (na przykładzie periodyków Towarzystwa Londyńskiego), VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich", Kraków (2014).

39. Ludwik Zamenhof and the "Jewish Question": from Jewishness to Universalism, wykład w Western Galilee College, Akka (2014).

40. Children, Missionaries and the Jews. The case of the "Jewish Advocate for the Young", Tel Aviv University (2014).

41. Ludwik Zamenhof we-ha-szeela ha-jehudit: mi-jahadut ad uniwersalijut, Moadon le-esperanto, Tel Aviv (2014).

42. For the Love of Israel? The London Society and Its Missions to the Jews, międzynarodowe warsztaty "Conversion: Between Anti-Semitism and Philo-Semitism", Tel Aviv University - Ben Gurion University, Beer Szewa (2014).

43. The Jews of Congress Poland As Reflected in Missionaries' Reports, międzynarodowa konferencja "The Jews in Congress Poland: At The Dynamic Centre of Political, Economic and Cultural Change", Institute of Jewish Studies UCL, Londyn (2015).

44. The Image of the Jews in Missionary Poetry: The Case of the London Society, Workshop “Body, Beard, and Dress. Perceptions of Jewish Appearances from the Sixteenth to the Early Nineteenth Century”, Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz (2015)

45. Chrześcijańskie książki żydowskie? Na marginesie rozważań ontologicznych, XII Wrocławskia Konferencja Judaistyczna „Kultura książki żydowskiej w Europie środkowowschodniej w XIX i w XX w.”, Uniwersytet Wrocławski (2015)

46. Głos Jakuba, ręce Ezawa. O specyfice misyjnych traktatów w języku hebrajskim i jidysz, seminarium naukowe „Duchowości żydowska w Polsce”, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie (2015)

47. Portret Polaka wyznania mojżeszowego, wykład w ramach sesji naukowej podczas Dni Historii i Kultury Żydów (II edycja) zorganizowanych w IV LO we Wrocławiu (2016)

48. Students of the Rabbinical School as Converts: Interactions between Missionaries and Jews in Warsaw, międzynarodowe warsztaty „Converts of Conviction”, The Maimonides Centre for Advanced Studies, Hamburg (2016) [available on-line]

49. Badanie historii Żydów polskich w XIX wieku – nowe źródła, nowe perspektywy, konferencja „Żydzi polscy w oczach historyków”, UJ, Kraków (2016)

50. Teatr i film żydowski, wykład w ramach sesji naukowej podczas Dni Historii i Kultury Żydów (III edycja) zorganizowanych w IV LO we Wrocławiu (2016)

51. Żydowskie reakcje na misje Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów, 1809-1939, wykład wygłoszony w PAU, Kraków (2016)

52. Converted to Modernity? The Impact of the Missions of the London Society on Polish Jews, międzynarodowa konferencja "500 Years of Reformation. Jews and Protestants – Judaism and Protestantism", Leo Baeck Institute Jerusalem Annual International Conference, Jerozolima (2017)

53. "Pomiędzy". Akulturacja polskich Żydów, wykład popularyzatorski w Publicznym Liceum ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek UR w Rybniku (2017)

54. Zamenhof's response to the 'Jewish Question', wykład podczas "Zamenhof-Hommage" in Berlin: Eine Veranstaltung der Esperanto-Liga Berlin in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Esperanto-Bund, Polnisches Institut, Berlin (2017)

55. Tools in the hand of God? The Missionaries of the London Society and Their Role in the Conversion of the Jews, międzynarodowa konferencja "Agents of Conversion", Center for the Study of Conversion & Inter-Religious Encounters, Ben Gurion University of the Negev, Ber Szewa (2017)

56. Crisis and Revival of the London Society’s Mission to the Jews, The 17th World Congress of Jewish Studies, Jerozolima.

 

 


 Ponadto współpraca przy organizacji/ organizacja* konferencji judaistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego: Jews in Silesia 2000, Hasidism in Poland 2004, Jews in Early-Modern Poland-Lithuania 2005, Haskalah in Transition 2006, Modern Jewish Culture 2008, Konwersja a Żydzi* 2009, Profesor Jerzy Woronczak (1923-2003). Dzieło, inspiracje, kontynuacje* wraz z towarzyszącą jej wystawą: Profesor Jerzy Woronczak (1923-2003). Życie, dzieło, inspiracje, 2013, Kultura książki żydowskiej w Europie środkowowschodniej w XIX i w XX w., 2015.

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl