Kontakt mailowy: joanna.degler[at]gmail.com

Joanna Lisek – literaturoznawca, pracownik naukowy Zakładu Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się głównie poezją żydowską i działalnością kobiet na gruncie świeckiej kultury jidysz. W2005 r. wydała książkę „Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna”, w której, na tle historycznym i społecznym, przedstawiła historię żydowskiej formacji artystycznej Jung Wilne (1927 – 1943). Publikowała także artykuły dotyczące twórczości i biografii Chaima Grade, Pui Rakowskiej, Chany Lewin oraz Abrahama Suckewera, a także opracowania poświęcone kobiecej prasie jidysz. Jej teksty ukazywały się m.in. na łamach „Studia Judaica”, „Pamiętnika Literackiego”, „Kultury Ludowej”, „Midrasza”, „Słowa Żydowskiego” i „Zadry”. W maju 2010 r. ukazał się zredagowany przez nią tom „Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz”. Obecnie we współpracy z Bellą Szwarcman-Czarnotą oraz Karoliną Szymaniak realizuje projekt badawczy pt. „Kobieca poezja jidysz od początku wieku do Zagłady”. Dwukrotnie była stypendystką YIVO (Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku (w 2001 The Maria Salit-Gitelson Tell Memorial Fellow i 2009 r. - Workmen’s Circle/Dr Emanuel Patt Visiting Professorship). Jest inicjatorem oraz współrealizatorem projektu ochrony dziedzictwa kultury jidysz na Dolnym Śląsku. W 2008 r. była współorganizatorką wystawy „Teatr Żydowski na Dolnym Śląsku” pokazanej w Ratuszu wrocławskim. Od 2011 r. pełni funkcję członka zarządu Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Pozostaje także w Radzie Programowej Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha we Wrocławiu odbywającego się raz do roku, wielokrotnie również była zapraszana jako prelegent na Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”. Na Uniwersytecie Wrocławskim wykłada literaturę i kulturę żydowską oraz język jidysz, współpracowała także z Żydowskim Uniwersytetem Otwartym w Warszawie; od 2010 r.  współpracuje z Centrum Historii Miejskiej we Lwowie, gdzie w ramach letnich szkół uczy języka jidysz i prowadzi wykłady o kulturze żydowskiej.

KONFERENCJE:

Katowice (1999), Białystok (2000), Wilno (2000, 2002, 2003), Kraków (2002, 2007), Warszawa (2005, 2006, 2007, 2008), Oxford (2007), Wrocław (2009), Śródborów (2009), Słubice (2009)

PUBLIKACJE:

1. Lisek, Joanna. Dzieje i kultura Żydów na Śląsku. Międzynarodowa konferencja naukowa (Wrocław 13 – 15 V 2000), Studia Judaica Biuletyn Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, nr 1 (5), 2000.
2. Lisek, Joanna. „Dziadowie moi!” - O postaciach biblijnych w poezji Maurycego Szymla, Studia Judaica. nr 2 (6) 2000.
3. Lisek, Joanna. O tożsamości grupy artystycznej Jung Wilne, w: Wilno i Świat. Dzieje Środowiska Intelektualnego. T II, red. Elżbieta Feliksiak i Mariusz Leś, Białystok 2002.
4. Lisek, Joanna. Meno samburio Jung Wilne bruozai, "Metai", nr 10,Vilnius 2001
5. Lisek, Joanna. Jung Wilne - żydowskie Żagary?, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Wilno literackie na styku kultur (Wilno, 25-27 IV 2002 r.) /w druku/Obraz narodu żydowskiego w poezji Maurycego Szymla, w: Żydzi w literaturze, Katowice 2003.
6. Lisek, Joanna. Konsekwencje przemian politycznych po 1935 r. w działalności artystycznej grupy Jung Wilne, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. III, red Krzysztof Pilarczyk, Kraków 2003.
7. Lisek, Joanna. Litewska Jerozolima (Wilno jako centrum kultury żydowskiej), w: Od starożytności do współczesności. Język - literatura - kultura. Księga poświęcona pamięci prof. Jerzego Woronczaka, Wrocław 2004.
8. Lisek, Joanna. Fascynacja czy strach? Wizja rewolucji we wczesnej twórczości Chaima Gradego, Studia Judaica, nr 1 (13) 2004.
9. Lisek, Joanna. Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna, Bibliotheca Judaica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2005 (współwydawca: Centre for Studies of the Culture and History of East European Jews in Vilnius) /monografia/
10. Lisek, Joanna. Sławomir Żurek, Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej, Studia Judaica nr 1-2 (15 – 16) 2005. /recenzja/
11. Lisek, Joanna. Funkcja języka jidysz w kształtowaniu dramatu i teatru żydowskiego, w: Teatralna Jerozolima. Przeszłość i teraźniejszość, red. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Warszawa 2006.
12. Lisek, Joanna. Między Warszawą a Wilnem. Kontakty środowisk literackich w okresie międzywojennym, Studia Judaica 2006 nr 1 (17).
13. Lisek, Joanna. Between Mussarism and Yiddishism: Identity Problems in Chaim Grade’s Early Works, in: Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity, ed. Jurgita Siauciunaite-Verbickiene, Larisa Lempertiene, Vilnius 2006.
14. Lisek, Joanna. Chaim Grade, in: Encyclopedia Judaica, 2Rev Ed edition, MacMillan 2006
15. Lisek, Joanna. Chaim Grade, in: Dictionary of Literary Biography, Yiddish Writers, Columbia, S.C.: Bruccoli, Clark, Layman, 2007.
16. Lisek, Joanna. Chaim Grade, „Midrasz” 10 (126), 2007
17. Lisek, Joanna. Jidiszer Jiszew in Niderszlezje. Żydowskie Osiedle na Dolnym Śląsku, Zakład Studiów Żydowskich, Wrocław 2006.
18. Lisek, Joanna. Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz, w: „Pamiętnik Literacki” 2008/4
19. Lisek, Joanna. Perspektywa genderowa w studiach nad kulturą jidysz – postulaty badawcze, w: Jidyszland – polskie przestrzenie, red. E. Geller, Monika Polit, Warszawa 2008
20. Lisek, Joanna. Problematyka kobieca w księgach pamięci, „Literatura Ludowa” 2008/3
21. Lisek, Joanna. Pua Rakowska i jej walka o prawa kobiet, „Midrasz. Pismo Żydowskie” nr 10/2008
22. Lisek, Joanna. Jidiszer Jiszew in Niderszlezje. Żydowskie osiedle na Dolnym Śląsku, „Słowo Żydowskie” nr 9 – 10, 16-30 maja 2008
23. Lisek, Joanna. Teatras, w: Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas [Żydzi na Litwie. Historia, kultura, dziedzictwo]. Vilnius, Paknio leidykla, 2009
24. Lisek, Joanna. „Z przeklętego jesteśmy pokolenia”. Żydowska grupa Jung Wilne i wileńskie Żagary, w: Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej, red. Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Biedrzycki, Jarosław Fazan, Biblioteka Literatury Pogranicza t. 18, Kraków 2009
25. Lisek, Joanna. Dzierżoniów na nowo odkryty. Wywiad z Rafaelem Blauem, „Słowo Żydowskie” nr 7 (449), Warszawa 2009
26. Lisek, Joanna. Pua Rakowska i jej walka o prawa kobiet, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 3 (231), Warszawa 2009
27. Lisek, Joanna. Feminist Discourse in Women’s Yiddish Press in Poland, „PaRDeS : Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien” 2010
28. Lisek, Joanna. From the Jewish Pope to ger Tsedek, the Righteous Convert: The Motif of religious Conversion in Yiddish Literature, „Pinkas. Annual of the Culture and History of East European Jewry”, Vilnius 2010
29. Lisek, Joanna. (red.). Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, Wrocław 2010
30. Lisek, Joanna. „Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz”. W: Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 481-501, 2010.
32. Lisek, Joanna. „Feminist Discourse in Women’s Yiddish Press”, PaRDeS : Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien, Potsdam, 92-116, V/16/2010.
31. Lisek, Joanna. „<<Słońce jest moim sztandarem, a słowo kotwicą>> – wileńskie lata Abrahama Suckewera”, Midrasz, 41-46,  3 (155)/ 2010.
32. Lisek, Joanna. „Jidysz – ginący język kobiet?”, Pismo feministyczne Zadra, 16 - 17, nr 1-2 (42-43).
33. Lisek, Joanna. „Jidysze-Mame – ciało i mit”, Cwiszn. Żydowski kwartalnik o literaturze i sztuce, 2/2010.
34. Lisek, Joanna. „From the Jewish Pope to ger Tsedek, the Righteous Convert: The Motif of religious Conversion in Yiddish Literature”, Pinkas. Annual of the Culture and History of East European Jewry, Vinius 2010.
35. Lisek, Joanna. „<<Wszystkich zabrali. Zostałam Samajedna. Bez nikogo>> Dziennik intymny Fryderyki Brück ze Stanisławowa”, Zagłada Żydów. Studia i materiały, 256-269, 6/2010.
36. Lisek, Joanna. Wstęp do tomu: Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 7-17, 2010.
37. Lisek, Joanna (red. i opr.). Fryderyka Brück. Dziennik. Zagłada Żydów. Studia i materiały ,271-289, 6/2010.
38. Lisek, Joanna. „Jidysz dos loszn fun jidiszkajt. Ortodoksyjny jidyszyzm”, Cwiszn. Żydowski kwartalnik o literaturze i sztuce, 30-35, 3/2011.
39. Lisek, Joanna. „Peruka, chodaki i jedwab – poetyckie sukienki w jidyszowej szafie”, „RitaBaum” styczeń 2011.
40. Lisek, Joanna, „<<Ze wszystkich mężczyzn jestem najbardziej męska>> – genderowe aspekty poezji Chany Lewin”, Midrasz, 1/2012.
41. Lisek, Joanna. „<<Przy klatce lwa zrzucamy brzemię płci>> - genderowe aspekty jidyszowej poezji kobiet”. W: Oblicza płci. Literatura, Malgorzata Karwatowska i Jolanta Szpyra - Kozłowska (red.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 105 - 116 ,2012.
42. Lisek, Joanna, Gajewska, Agnieszka. „Grzeszne wiersze o matce. Pożegnanie z Jidysze Mame?”. W: Hryciuk, Renata E., Korolczuk, Elżbieta. Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i prezentacje macierzyńswta we współczesnej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 165 - 186, 2012.
43. Lisek, Joanna. „Dos loszn fun jidiszkajt” – ortodoksyjny jidyszyzm na łamach „Bejs Jakow”
w kontekście religijnego feminizmu żydowskiego w Polsce, w: Studia z dziejów prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX - XX w.), red. Joanna Nalewajko - Kulikov, Warszawa 2012.
44. Lisek, Joanna. Orhodox Yiddishism in „Beys Yakov” Magazine in the Context of Religious Jewish Feminism in Poland, w: Ashkenazim and Sephardim: A European Perspective, red. Andrzej Kątny, Izabela Olszewska, Aleksandra Twardowska, Franfurkt am Main 2013, s. 127 - 154.
45. Lisek, Joanna. “Поміж чоловіків – я своя людина” - гендерні аспекті Хани Левіної , w: Хана Левіна Лепта Chana, oprac. Balerija Boguslawska, Kijów 2013, s.96 -104.
46. Lisek, Joanna. “З усіх мужчин я - наймужніша” Хана Левіна поетеса феміністка, „Егупець” 22, Kijów 2013, s. 327 - 361.
47. Lisek, Joanna. „Jestem sobie piękną dziewczyną, czerwone nici przędę” – genderowe odczytanie obrazu kobiecości w żydowskich pieśniach ludowych, „Studia Judaica” XVI, nr 1 (31) 2013, s. 91-115.
48. Lisek, Joanna. „Horoskopy nie były zbyt różowe” - żydowskie szkolnictwo na Dolnym Śląsku we wczesnych latach powojennych, „Cwiszn” nr 3/2013, s. 98-105
49. Lisek, Joanna. Joanna Stöcker-Sobelman, Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau,Trio, Warszawa 2012, 155 s., „Studia Judaica” XVI, nr 1(31) 2013, s. 153-156. /recenzja/
50. Lisek, Joanna. “Ja się na poetkę nie prosiłam...” – rozważania wokół filmu “Papusza”, “Cwiszn” 4/2013, s. 113 – 116 /recenzja/

51. Joanna Lisek: Sara Szenirer - krótkie wprowadzenie, “Cwiszn”, nr 2-3, 2014
52. Kobiety w Baraku Kultury (wywiad z Przemkiem Prasnowskim, prezesem Fundacji Barak Kultury), “Cwiszn”, nr 2-3, 2014.
53. Joanna Lisek, Poza cnue - miłość w jidyszowej literaturze kobiet, “Cwiszn”, nr 2-3, 2014.
54. Mykwa - rytuał i historia, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, 244 stron.
55. Joanna Lisek, Mykwy w księgach pamięci, w: Mykwa - rytuał i historia, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 139-149.
56. Joanna Lisek, Wstęp, w: Mykwa - rytuał i historia, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 11 - 15.
57. Joanna Lisek, Pieśni mykwowe, w: Mykwa - rytuał i historia, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 223 - 227.
58. Joanna Lisek, „Of all the men I am the most manly”: Aspects of Gender in the Poetry of Khane Levin, in: Women Writers of Yiddish Literature, ed. Rosemary Horowitz, North Carolina 2015, pp. 126-157.
59. Joanna Lisek, „Dziadowie moi!” O postaciach biblijnych w poezji Maurycego Szymla, w: Twarzą ku nocy. Twórczość literacka Maurycego Szymla, red. Maria Antosik -Piela, Eugenia Prokop-Janiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 27-45.
60. Joanna Lisek, Droga Maurycego Szymla do Mojsze Szimla, w: Twarzą ku nocy. Twórczość literacka Maurycego Szymla, red. Maria Antosik -Piela, Eugenia Prokop-Janiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 71-87.
61. Joanna Lisek, hasło: Maurycy Szymel, Polski Słownik Biograficzny Tom L/2, Wyd. PAN/PAU, Warszawa–Kraków 2015, s. 234-6.
62. Joanna Lisek, Biblijna Rachela i jej interpretacja w jidyszowej literaturze kobiet, w: Żydzi wschodniej Polski, seria III: Kobieta żydowska, red. Anna Janicka, Jarosław Ławski, Barbara Olech, Wydawnictwo Alter Studio: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok 2015, s. 89-99.
63. Joanna Lisek, „Сонце - це мій прарор, а слово - мій якір”. Вільнюські роки Аврома Суцкевера, „Егупець” nr 24, Дух і литера, Kijów 2015, s. 485-502.
64. Joanna Lisek, Rozkwit poezji kobiet w nowoczesnej literaturze jidysz, „Midrasz. Pismo Żydowskie” nr 4 (186), lipiec/sierpień 2015, s. 12 - 16.
65. Jerzy Kichler. Odrodzenie życia żydowskiego w Polsce. Człowiek dialogu, red. Joanna Lisek, Marek Szajda, Fundacja Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, Wrocław 2015, s. 80.
66. Jidysz - świat odzyskany (Rozmowa z dr Joanną Lisek), „Robb Maggazin. Dolnośląski Magazyn Społeczno - Kulturalny”, nr 7-8, maj 2015, s. 5-10.
67. Joanna Lisek, hasło Yung Yidish, w: Enzyklopaedie juedischer Geschichte und Kultur, Simon-Dubnow-Institute for Jewish History and Culture, Leipzig 2015, v. 6, pp. 485-487
68. Joanna Lisek, Beyond the Tsnue: Love in Yiddish Literature by Women, in: Jews in Eastern Europe. Ways of Assimilation, ed. Waldemar Szczerbiński, Katarzyna Kornacka-Szreło, Cambridge Scholars Publishing 2016, 184-196.TŁUMACZENIA Z JIDYSZ:

  • Chaim Grade: Studnia, „Midrasz” 10 (126), 2007
  • Chaim Grade: Ezechiel, „Midrasz” 10 (126), 2007
  • Frida Himlblau (Koze): Edukacja początkowa żydowskich dziewcząt, w: Tam był kiedyś mój dom. Księgi pamięci gmin żydowskich, wyb. i oprac. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Lublin 2009
  • Frida Himlblau: Pomoc medyczna w Pińczowie, w: Tam był kiedyś mój dom. Księgi pamięci gmin żydowskich, wyb. i oprac. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Lublin 2009
  • Pejsech Nowik: Nowy żydowski dom: Dolny Śląsk, „RitaBaum” 14 (2009)
  • Pua Rakowska: Wspomnienia żydowskiej rewolucjonistki, http://www.varshe.org.pl/pl/teksty-zrodlowe/o-ludziach/223-wspomnienia-ydowskiej-rewolucjonistki
  • tłumaczenia poezji Kadii Mołodowskiej i Chany Lewin w: „RitaBaum” 17 (2011)
  • Tłumaczenie z jidysz: Jente Serdacka, Bez mieszkania, “Cwiszn”, nr 2-3, 2014
  • Przekłady wierszy Kadii Mołodowskiej, Rozy Jakubowicz, Ester Szumiaczer,  w „Midrasz. Pismo Żydowskie” nr 4 (186), lipiec/sierpień 2015
Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl