Kontakt mailowy: kasialiszka[at]poczta.fm

dr Katarzyna Liszka – ukończyła kulturoznawstwo, filozofię oraz Studium Języków i Kultury Żydowskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się przede wszystkim problematyką Zagłady oraz współczesną filozofią żydowską. Prowadziła badania nad odpowiedziami na Zagładę formułowanymi z perspektywy żydowskiej filozofii i teologii. Obecnie przygotowuje do druku publikację zatytułowaną Etyka i pamięć po Zagładzie

Uzyskała między innymi grant biblioteczny w John F. Kennedy Institute for North American Studies (FU Berlin) na opracowanie projektu badawczego pod tytułem Responses to the Holocaust. Post-Holocaust Jewish and Non-Jewish Thought in the American Culture. Brała udział w pracach międzynarodowych zespołów badawczych w projektach: „Dialogue and Critical Community. Towards a Non-Consensual Democracy” (2012-2014), „Practicing Pragmatist Aesthetics: Art, Politics, Society” (2012-2013).
Od 2008 roku prowadziła zajęcia między innymi w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Handlowej, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Jest współzałożycielką i członkinią Stowarzyszenia Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich „Chiazm”, w ramach którego organizowała spotkania, seminaria, konferencje poświęcone między innymi problematyce Zagłady.

 

Wybrane publikacje

Prace redakcyjne

 1. Lektury poststrukturalistyczne, red. K. Liszka, R. Włodarczyk, Chiazm, Wrocław 2007.
 2. Kultura demokracji, red. K. Liszka, R. Włodarczyk, Chiazm, Wrocław 2009.
 3. Beauty, Responsibility, and Power: Ethical and Political Consequences of Pragmatist Aesthetics, red. L. Koczanowicz, K. Liszka, Rodopi, Amsterdam-New York 2014.
 4. Między rozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej, red. L. Koczanowicz, K. Liszka, R. Włodarczyk, PWN, Warszawa 2014 (w przygotowaniu).


Artykuły

 1. Ani roce, [w:] Komentarze do Kafki, red. B. Małczyński, J. Furmaniak, Chiazm, Wrocław 2007, s. 29-33.
 2. K. Liszka, R. Włodarczyk, Pomiędzy Levinasem a Arendt. Odpowiedzialność, sprawiedliwość, władza sądzenia w aplikacjach Alaina Finkielkrauta, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. II, fasc. 2 (2007), s. 129-141.
 3. K. Liszka, R. Włodarczyk, Levinas ir Arendt – Alaino Finkielkrauto refleksijos apie Kitą filosofines ištakos (Levinas i Arendt. Filozoficzne źródła refleksji Alaina Finkielkrauta o Innym), przekł. Danute Bacevičiūtė, „Athena. Filosofijos studijos” 2008, nr 4, s. 174-185.
 4. Etyczny podział pracy po Holokauście, [w:] Kultura demokracji, red. K. Liszka, R. Włodarczyk, Chiazm, Wrocław 2009.
 5. Prawda pamięci. Pamięć o prawdzie. Między etycznym a prawnym aspektem dawania świadectwa, [w:] Prawda w życiu moralnym i duchowym, red. D. Probucka, Maximum, Kraków 2009, s. 89-99.
 6. K. Liszka, A. Kluba, Bemerkungen zur Erinnerung an die Shoah, [w:] Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften 2009/2010, nr 3, s. 63-71.
 7. Między pamięcią o Shoah a pamięcią o obietnicy mesjańskiej, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2011, s. 553-576.
 8. Geras i Fromm. Dwugłos o naturze ludzkiej w cieniu katastrofy, [w:] Kultura (w) granica(ch) natury. Prace kulturoznawczeXIV, red. K. Łukasiewicz, I. Topp, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 165-171.
 9. W stronę uniwersalizmu bez przemocy. Minimalizm moralny a międzykulturowa skuteczność praw człowieka, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2013, vol. VIII, fasc. 2, s. 97-107.
 10. The Concept of Man in the Shadow of the Shoah: Geras, Rorty and Shusterman in Dialogue, [w:] Beauty, Responsibility, and Power: Ethical and Political Consequences of Pragmatist Aesthetics, red. L. Koczanowicz, K. Liszka, Rodopi, Amsterdam-New York 2014.
 11. Na granicy dialogu. Dialog wobec doświadczenia traumatycznego, [w:] Między rozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej, red. L. Koczanowicz, K. Liszka, R. Włodarczyk, PWN, Warszawa 2014 (w przygotowaniu).

 

Prace redakcyjne:

Przekłady monografii:

 1. Przekład z języka angielskiego: Leszek Koczanowicz, Polityka czasu. Dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce, red. Małgorzata Grochocka, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009.
 2. Przekład z języka angielskiego: Jeffrey Goldfarb, Polityka rzeczy małych. Siła bezsilnych w mrocznych czasach, przekł. U. Lisowska, K. Liszka, A. Orzechowski, red. A. Orzechowski, Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2012.

Przekłady artykułów:

 1. Przekład z języka francuskiego: Jacques Derrida, Dar śmierci, przekł. K. Liszka, M. Pawlikowska, „Odra” 2004, nr 12, s. 38-50. Szerszy fragment ukazał się w: „Czytanie Derridy”, red. R. Włodarczyk, B. Małczyński, Wrocław 2005 (s. 71-89) pod tytułem Darować śmierć. Komu darować (Wiedzieć, by Nie Wiedzieć).
 2. Przekład z języka angielskiego: Paul de Man, Dialog i dialogizm, przekł. K. Liszka, F. Brzeziński, [w:] Do Bachtina i dalej, red. R. Włodarczyk, B. Małczyński, Chiazm, Wrocław 2006, s. 83-90.
 3. Przekład z języka anielskiego: Stuart Sim, Postmodernizm i filozofia, przekł. K. Liszka, R. Włodarczyk, [w:] Lektury postrukturalistyczne, red. K. Liszka, R. Włodarczyk, Chiazm, Wrocław 2007, s. 85-95.
 4. Przekład z języka angielskiego: Michael Walzer, Przestrzenie sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. II, fasc. 2 (2007), s. 189-212.
 5. Przekład z języka angielskiego: David Novak, Talmud jako źródło filozoficznego namysłu, przekł. K. Liszka, R. Włodarczyk, [w:] „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. III, fasc. 3 (2008), s. 97-111. 
 6. Przekład z języka angielskiego: Pierre Rosanvallon, Transformacja demokracji i przyszłość Europy, przekł. Ł. Chomyn, K. Liszka, [w:] Kultura demokracji, red. K. Liszka, R. Włodarczyk, Chiazm, Wrocław 2009.
 7. Przekład z języka angielskiego: Alasdair MacIntyre, Dylematy moralne, [w:] Etyka i polityka, red. A. Chmielewski, PWN, Warszawa 2009, s. 151-169.
 8. Przekład z języka angielskiego: Avishai Margalit, Michael Walzer, Cywil rzecz święta, nawet obcy, „Gazeta Wyborcza” 1-2 sierpnia 2009, s. 19-20.
 9. Przekład z języka angielskiego: Martin Stone, Wittgenstein o dekonstrukcji, [w:], Wittgenstein – nowe spojrzenie, red. A. Crary, R. Read, red. pol. wyd. P. Dehnel, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009.
 10. Przekład z języka angielskiego: Norman Geras, Socjalistyczna nadzieja w cieniu katastrofy, [w:] Aktualność Marska, red. M. Pancewicz-Puchalska, R. Włodarczyk, Chiazm, Wrocław 2010, s. 207-220.
 11. Przekład z języka angielskiego: Nancy Scheper-Hughes, Prymat etyki. Perspektywa walczącej antropologii; [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinkowa, B. D. Gołębniak, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2010, s. 403-428.


Konferencje naukowe

 1. „Oświecenie a emancypacja” (18-19. 05. 2006, Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski), referat pt. Od doświadczenia do metafory i z powrotem. Wokół książki Giorgio Agambena Homo Sacer.
 2. „The Notions of Otherness in Contemporary Discourse”, międzynarodowa konferencja (17-18. 10. 2006; Culture, Philosophy and Art Research Institute, Wilno, Litwa), referat pt. Losing Humanity – E. Levinas’s Other acrording to Alain Finkielkraut.
 3. „Prawa Człowieka – dialog dyscyplin. Prawo, kultura, polityka” (7-8. 05. 2007, Uniwersytet Wrocławski), referat pt. Prawa człowieka jako odpowiedź na Zagładę.
 4. „Konflikt-Wykluczenie-Demokracja II” (11-12. 12. 2007, Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego), referat pt. Minimalizm moralny a międzykulturowa skuteczność Praw Człowieka.
 5. „Kultura i praktyki demokracji” (23. IV. 2008, Stowarzyszenie edukacji i inicjatyw obywatelskich „Chiazm”, Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa „Aporie”), referat pt. Etyczny podział pracy.
 6. „Warszawski Kongres Judaistyczny” (06. 2008, Konferencja Ogólnopolska), referat pt. Mesjanizm w cieniu pamięci o Zagładzie.
 7. IV Ogólnopolskie Forum Etyczne „Prawda w życiu moralnym i duchowym” (06. 2008, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie), referat pt. Etyczny a prawny aspekt świadczenia ofiar.
 8. „Discussing Modernity. A Dialogue with Martin Jay” (15-17. 10. 2010, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu, Konferencja Międzynarodowa), referat pt. The Messianic Promise in the Shadow of the Shoah Memory.
 9. „Trzeba widzieć i wiedzieć, trzeba wiedzieć i widzieć. Shoah Lanzmanna 25 lat później” (26-27. 05. 2011, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu), referat pt. Hagada o Shoah? Między pamięcią katastrofy a pamięcią idei mesjańskiej.
 10. „Natura (w) granica(ch) kultury/Nature within the Culture Limits” (18. XI. 2011, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, Konferencja Międzynarodowa), referat pt. Geras i Fromm. Dwugłos o naturze ludzkiej w cieniu katastrofy.
 11. „Rethinking Pragmatist Aesthetics” (31.08-2.09. 2012, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu), referat pt. Norman Geras and Richard Rorty: On Solidarity, Hope, and Human Nature.
 12. „Postanalityczna filozofia prawa” (22-25.09. 2013, Karpacz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego), referat pt. Przekład doświadczenia traumy z perspektywy genderowej.
Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl