Kontakt mailowy: wodzinsk[at]uni.wroc.pl

30 maja    1966                
urodzony w Świdnicy
1973-1985  
szkoła podstawowa i średnia w Świdnicy
1985-1991  studia polonistyczne w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego ze specjalizacją (indywidualny tok studiów): historia i kultura Żydów polskich
1991-1995 studia w Śląskoznawczym Studium Doktoranckim przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
1995 obrona pracy doktorskiej (summa cum laude)
Od 1996 Adiunkt (od 2006 profesor nadzwyczajny, od 2011 profesor tytularny) w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierownik Pracowni Kultury i Języków Żydów Polskich tegoż Uniwersytetu
1996-1998
wykładowca i lektor w Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych oraz kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Polskiej w Pekinie
2003 habilitacja w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Od 2005 
Kierownik Zakładu Studiów Żydowskich w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Od 2010
Główny konsultant historyczny Muzeum Historii Żydów Polskich


WAŻNIEJSZE NAGRODY, GRANTY, STYPENDIA:

 

2011-2014        
research grant of the National Endowment for Humanities (University of California, San Diego)
2011 nagroda Jana Karskiego i Poli Nirenskiej za wkład w rozwój studiów żydowskich w Polsce
2011 stypendysta Simon Dubnow Institute, Lipsk
2011 visiting professor Instytutu Studiów Żydowskich, Uniwersytet w Poczdamie
2009 stypendysta Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania (semestr letni)
2009 stypendysta Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania (semestr letni)
2007-2008 stypendysta Institute for Advanced Studies, the Hebrew University of Jerusalem
2004-2006 grant Komitetu Badań Naukowych na projekt: Chasydzi i władze Królestwa Polskiego
2004 nagroda Prezesa Rady Ministrów za habilitację
2003 stypendium Professor Bernard Choseed Memorial Fellowship, YIVO Institute for Jewish Research
od 2002 członek Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (od 2011 wiceprezes)
2001-2002 staż w Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja AnielewiczaUniwersytetu Warszawskiego
2000-2001 stypendium Yad Ha-Nadiv Beracha Foundation, Jerusalem
1998-1999 grant Komitetu Badań Naukowych na projekt: Bibliografia historii Żydów śląskich
1996 nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską
1993-1995 grant Komitetu Badań Naukowych na projekt: Hebrajskie inskrypcje na Śląsku
1994 stypendium biblioteczne GFPS
1993 stypendium językowe GFPS
1992 pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich i doktorskich o tematyce żydowskiej


FUNKCJE EDYTORSKIE:

- redaktor naczelny “Studia Judaica”, Kraków (półrocznik)
- redaktor serii Bibliotheca Judaica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 
- redaktor serii Makor / Źródła, wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapest 
- członek rad redakcyjnych “Archiv Orientální / Oriental Archive: Quarterly Journal of African and Asian Studies”, Praga (kwartalnik); „Jewish Cultural Studies”, Oxford (rocznik), „East European Jewish Affairs”, Londyn (kwartalnik)


LISTA PUBLIKACJI:

(Wybrane publikacje dostępne są w wersji cyfrowej w zakładce Publikacje elektroniczne.)

I. Książki:

1. Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w., Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej i Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych 1996, 563 s. 
2. Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach, Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1998, 278 s.
3. Cmentarz żydowski w Lesku, vol. 1: Wiek XVI i XVII, Kraków, Księgarnia Akademicka 2002, 185 s. (współautor: Andrzej Trzciński).
4. Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu, Warszawa, Wydawnictwo Cyklady 2003, 323 s. [rozprawa habilitacyjna] [czytaj książkę]
5. Bibliography on the History of Silesian Jewry II - Bibliographie zur Geschichte der Juden in Schlesien II, München, Saur-Verlag 2004, 338 s. (Bibliographie zur deutsch-jüdischen Geschichte, Bd. 7).
6. Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: History of a Conflict, trans. Sarah Cozens, Oxford and Portland, Littman Library of Jewish Civilization 2005, 356 s. [czytaj fragment]
7. Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008, 283 s. [Złota Seria] 
8. Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Informator archiwalny, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010, 262 stron.
9. Źródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, 1815-1867, w zasobach polskich archiwów państwowych / Hasidism in the Kingdom of Poland, 1815-1867: Historical Sources in the Polish State Archives, Kraków&Budapest, Wydawnictwo Austeria i Institute for the History of Polish Jewry and Israel-Poland Relations, Tel Aviv University 2011, 601 stron. [czytaj fragment]
10. Hasidism and Politics: The Kingdom of Poland, 1815-1864 (Oxford-Portland, Littman Library of Jewish Civilization: 2013), 352 stron. [poprawiona i znacznie rozszerzona wersja #7] [czytaj fragment]

II. Książki zredagowane:

1. Jews in Silesia, red. Marcin Wodziński i Janusz Spyra, Kraków, Księgarnia Akademicka 2001.
2. Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku, red. Janusz Spyra i Marcin Wodziński, Český Těšín, Muzeum Těšínska 2001. 
3. Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Marcin Wodziński i Anna Michałowska-Mycielska. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007.
4. Towards a New History of Hasidism, ed. Ada Rapoport-Albert, Moshe Rosman, and Marcin Wodziński, tom specjalny “Jewish History”, vol. 27 (2013) nr 2-4.

III. Artykuły i artykuły recenzyjne:

1. Dybuk. Z dokumentów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, “Literatura Ludowa” (1992) nr 6 s. 19-29. 
2. Epitafia hebrajskie z cmentarza żydowskiego we Wrocławiu przy ul. Lotniczej, “Annales Silesiae” 22 (1992) s. 91-103. 
3. O „czternastowiecznych” macewach z Cieszyna, „Annales Silesiae” 22 (1992) s. 105-114. 
4. Średniowieczne nagrobki żydowskie ze Świdnicy, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku. Red. Krystyn Matwijowski. Wrocław 1994 s. 33-40 (Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1568). 
5. Średniowieczne macewy ze Świdnicy, „Rocznik Świdnicki 1992” (1993) s. 76-84. [wersja popularnonaukowa poz. 4]
6. „Sprawa chasydymów”. Z materiałów do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, Red. Krystyn Matwijowski. Wrocław 1994 s. 227-242 (Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1568). 
7. Średniowieczny cmentarz żydowski we Wrocławiu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 49 (1994) nr 1-2 s. 341-344. 
8. Hebrajskojęzyczne inskrypcje na Śląsku. Szkic wstępny, [w:] Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce. Red. Jerzy Woronczak. T. 2: Cmentarze żydowskie. Wrocław 1995 s. 87-100.
9. Macewy drewniane z Miejsca, [w:] Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce. Red. Jerzy Woronczak. T. 2: Cmentarze żydowskie. Wrocław 1995 s. 39-46.
10. Aron Halberstam z Białej. O wpływach chasydyzmu na pograniczu galicyjsko-śląskim, [w:] Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy. materiały z sesji naukowej odbytej w dniu 19 stycznia 1996 r. Red. Jerzy Polak i Janusz Spyra. Bielsko-Biała 1996 s. 106-110. 
11. Żydowska epigrafika na Śląsku. Stan badań, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji Kraków 21-23 XI 1995. Red. Krzysztof Pilarczyk. Kraków 1997 s. 329-336.
12. L'affaire des "Chasydymów". Materiaux pour l'histoire des Hassidim dans Rayaume de Pologne, “Tsafon. Revue d'études juives du Nord” (1997) nr 29 s. 35-58. [francuskie tłumaczenie poz. 6]
13. Nagrobki z XVII wieku na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ulicy Siennej, [w:] Żydzi w Lublinie. T. 2: Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. Red. Tadeusz Radzik. Lublin 1998 s. 65-113 + 8 s. ilustracji (współautor: Andrzej Trzciński). 
14. Stary cmentarz żydowski w Cieszynie, [w:] Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Red. Janusz Spyra. Cieszyn 1999 s. 57-67. 
15. Cmentarze żydowskie w Mikołowie, „Słowo Żydowskie” (1999) nr 6 (188) s. 10-11. 
16. Wystrój malarski synagogi w Pińczowie. Cz. 1, „Studia Judaica” 2 (1999) nr 1 s. 87-102 (współautor: Andrzej Trzciński). 
17. XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 2: Materiały z konferencji Kraków 24-26 XI 1998. Red. Krzysztof Pilarczyk i Stefan Gąsiorowski. Kraków 2000 s. 113-139 (współautor: Andrzej Trzciński). 
18. Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 2: Materiały z konferencji Kraków 24-26 XI 1998. Red. Krzysztof Pilarczyk i Stefan Gąsiorowski. Kraków 2000 s. 141-159 (współautor: Andrzej Trzciński).
19. Židovská materialní kultura ve východních Čechách. Hřbitovy, [w:] Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků z konference konané 27.-29.05.1999 v Rychnově nad Kněžnou. Red. by Václav Petrbok, Radek Lunga i Jan Tydlitát. Boskovice 1999 s. 464-471. 
20. Chasydyzm polski?, „Rita Baum. Filozofia. Literatura. Sztuka” (2000) nr 3 s. 22-23.
21. Historia Żydów na Śląsku. Stan badań i zaniedbań, “Slezský sborník“ 98 (2000) nr 1-2 s. 26-35. [Angielska wersja: Recent Developments in the Historiography of Silesian Jews, “Polin. Studies in Polish Jewry” 14 (2001) p. 339-351].
22. Wystrój malarski synagogi w Pińczowie. Cz. 2, „Studia Judaica” 3 (200) nr 1 s. 91-98 (współautor: Andrzej Trzciński).
23. Středověké židovské náhrobky na Moravě, [w:] Židé a Morava. Sborník příspěvkú přednesených na z konferenci konané 10 listopadu 1999 v Muzeum Kroměřížska. Kroměříž 2000 s. 8-17.
24. Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku, “Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 55 (2000) nr 3 s. 407-425. 
25. XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu, „Rocznik Przemyski” 36 (2000) nr 4 s. 56-100 (współautor: Andrzej Trzciński). 
26. Action! An Antisemitic Organization Ahead of Its Time, “East European Jewish Affairs” 31 (2001) nr 1 s. 26-40. 
27. “Do czynu!” Z dziejów organizacji antysemickich w województwie śląskim, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 56 (2001) nr 2 s. 161-180 [obszerniejsza wersja polska poz. 26]. 
28. ”Walking in the Steel Boots of Faith…”. Anti-Semitic Journalism in the Voivodship of Silesia 1922-1939, [w:] Jews in Silesia. Red. Marcin Wodziński i Janusz Spyra. Cracow 2001 s. 99-124.
29. Poetyka hebrajskich inskrypcji nagrobnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, „Literatura Ludowa” (2001) nr 2 s. 17-33.
30. Židovský hřbitov v Osoblaze, [w:] Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku. Red. Janusz Spyra i Marcin Wodziński. Český Těšín 2001 s. 112-129.
31. Vybraná literatura k dějinám Židů na rakouském a českém Slezsku, [w:] Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku. Red. Janusz Spyra i Marcin Wodziński. Český Těšín 2001 s. 158-196. 
32. Recent Developments in the Historiography of Silesian Jews, “Polin. Studies in Polish Jewry” 14 (2001) s. 339-351.
33. Vídeňští vyhnanci ve Slezsku, [w:] Židé a Morava. z konference konané 15. listopadu 2000 v Muzeu Kroměřížska. Kroměříž 2001 s. 33-39. 
34. Jakub Tugendhold and the First Maskilic Defence of Hasidism, “Gal Ed” 18 (2001) s. 13-41.
35. Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922-1939), “Jewish History” 16 (2002) nr 2 s. 131-160 [rozszerzona wersja poz. 24].
36. Ilu było chasydów w Królestwie Polskim około 1830 roku?, [w:]. Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów. Red. Konrad Zieliński i Monika Adamczyk-Garbowska. Lublin 2003 s. 25-47.
37. Dlaczego polscy maskile pisali po polsku? Z ideowej charakterystyki oświecenia żydowskiego w Królestwie Polskim, [w:]. Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów. Red. Konrad Zieliński i Monika Adamczyk-Garbowska. Lublin 2003 s. 81-97. 
38. Maskile czy asymilatorzy?, “Midrasz. Pismo żydowskie” (2003) No 6 s. 9-13. 
39. Wokół XIX-wiecznego chasydyzmu czyli Żywot i czasy Izraela z Różyna według Dawida Assafa, „Kwartalnik Historii Żydów” 54 (2003) nr 2 s. 242-248. 
40. Rząd Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Początki „polityki chasydzkiej” w Królestwie Kongresowym (1817-1818), [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Vol. 3. Red. Krzysztof Pilarczyk. Kraków 2003 s. 65-77. 
41. Some Remarks on Leszek Hońdo’s Study of the Old Jewish Cemetery in Kraków, “Polin. Studies in Polish Jewry” 16 (2003) s. 467-482. 
42. Kultura Żydów polskich, [w:] Polska: Dzieje cywilizacji i narodu. T. 5: Pod zaborami 1795-1914. Warszawa-Wrocław 2003 s. 174-175.
43. Krew i chasydzi. Z dziejów oskarżenia o mord rytualny w XIX-wiecznej Polsce, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Woronczaka. Red. Irena Kamińska-Szmaj. Wrocław 2004 s. 199-212.
44. Legat Berka Sonnenberga czyli O zaskakującej karierze mimowolnego dobroczyńcy, “Studia Judaica” 7 (2004) nr 14 s. 183-206.
45. How many Hasidim were there in Congress Poland? On the Demographics of the Hasidic Movement in Poland during the First Half of the Nineteenth Century, “Gal Ed” 19 (2004) s. 13-49 [rozszerzona wersja poz. 36]. 
46. Good Maskilim and Bad Assimilationists, or Toward a New Historiography of the Haskalah in Poland, “Jewish Social Studies” 10 (2003/2004) nr 3 s. 87-122. 
47. „Cywilni chrześcijanie”. Spory o reformę Żydów w Polsce, 1789-1830, [w:] Kwestia żydowska w XIX w. Spory o tożsamość Polaków. Red. Grażyna Borkowska and Magdalena Rudkowska. Warszawa 2004 s. 9-42.
48. Najstarszy żydowski nagrobek na Śląsku. Reinterpretacja, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 59 (2004) nr 4 s. 583-589. 
49. Borderlands or Margins? Polish Jews and the Borderland’s Experience, [w:] Borderlands: What does it mean for Poland and Finland? (from literary and historical perspecives). Red. Dorota Michułka i Marja Leinonen. Tampere 2004 s. 57-67. 
50. Language, Ideology and the Beginnings of the Integrationist Movement in the Kingdom of Poland in the 1860s’, “East European Jewish Affairs” 34 (2004) s. 21-40. 
51. Neither Hatred, nor Solidarity: Integrationists and Hasidim in Congress Polandin Light of ‘Jutrzenka’ and its Circles (1861-1863), „Journal of Jewish Studies” 56 (2005) nr 1 s. 120-137. 
52. Hasidism, Shtadlanut, and Jewish Politics in Nineteenth Century Poland: The Case of Isaac of Warka, “Jewish Quarterly Review” 96 (2005) nr 2 s. 290-320. 
53. Żydzi wobec konfliktów narodowych na Górnym Śląsku, [w:] Kościoły i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919-1921. Red. Zbigniew Kapała i Jerzy Myszor. Katowice i Bytom 2005 s. 59-74. 
54. Chasydzi w Częstochowie. Żródła do dziejów chasydyzmu w centralnej Polsce, “Studia Judaica” 8 (2005) nr 1-2 s. 279-301. 
55. Czy istnieją chasydzkie anioły?, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. Jolanta Ługowska, t. 2, Wrocław 2005 s. 63-70.
56. ‘Wilkiem orać’. Polskie projekty kolonizacji rolnej Żydów, 1775-1823, w: Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Marcin Wodziński i Anna Michałowska-Mycielska, Wrocław 2007, s. 105-129. 
57. How Modern Is an Anti-Modernist Movement? The Emergence of Hasidic Politics in Congress Poland, “AJS Review” 31 (2007), nr 2 s. 221-240. 
58. Clerks, Jews and Farmers: Projects of Jewish Agricultural Settlement in Poland, “Jewish History” 21 (2007) s. 279-303 [rozszerzona wersja poz. 56].
59. ‘Civil Christians’: Debates on the Reform of the Jews in Poland, 1789-1830, w: Culture Front: Representing Jews in Eastern Europe, red. Benjamin Nathans i Gabriella Safran, Philadelphia 2008, s. 46-76 [rozszerzona wersja poz. 47].
60. artykuły: Będzin [135], Biała [176-177], Bielsko [183], Chełm [309-310], Eisenbaum, Antoni [463], Katowice [869], Klaczko, Julian [903], Leżajsk [1029-1030], Maimon, Salomon [1116-1117], Markuze, Moyshe [1134], Nussbaum, Hilary [1276], Silesia [1747-1751], Tombstones [1887-1891], Tugendhold, Jakob [1920-1921], Włocławek [2028-2029], Wrocław [2038-2039] w: YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, ed. Gershon Hundert (New Haven & London: Yale University Press, 2008). 
61. Jidysz a modernizacja. Język jidysz w myśli polskiej haskali i jej spadkobierców, w: Jidyszland: Polskie przestrzenie, red. Ewa Geller i Monika Polit, Warszawa 2008, s. 243-262. 
62. State Policy and Hasidic Expansion: The Case of Włocławek, “Jewish Studies at the Central European University” 5 (2006-2007), s. 171-185. 
63. Jakie tak naprawdę były wyobrażenia eschatologiczne ludu żydowskiego w Europie Wschodniej? Rekonesans badawczy, “Theologica Wratislaviensia” 3 (2008), s. 47-53. 
64. Haskalah and Politics Reconsidered: The Case of the Kingdom of Poland, 1815-1860, w: Let the Old Make the Way for the New. Studies in Social and Cultural History of Eastern European Jewry Presented to Immanuel Etkes, ed. David Assaf and Ada Rapoport-Albert, Jerusalem 2009, vol 2, s. *163-*197. 
65. A Rabbi Informer and the Hasidim of Będzin: Dimensions of Hasidic Politics, “East European Jewish Affairs” 39 (2009), nr 2, s. 153-166. 
66. Chasidai ir mitnagedai, w: Žydai Lietuvoje, Istorija, kultūra, paveldas, Vilnius 2009, s. 121-123.
67. Socialnis ir kultūrinis bendruomenės modernėjimas, w: Žydai Lietuvoje, Istorija, kultūra, paveldas, Vilnius 2009, s. 131-133.
68. Blood and the Hasidim: On the History of Ritual Murder Accusations in Nineteenth-Century Poland, “Polin. Studies in Polish Jewry” 22 (2009), s. 273-290 [rozszerzona wersja poz. 43]. 
69. Cawato szel Berek Sonenberg: Hakariera hamaftija szel nadvan al korcho, “Gal Ed: On the History and Culture of Polish Jewry” 22 (2009), s. 167-182.
70. Żydzi w okresie zaborów, w: Atlas historii Żydów polskich, Warszawa 2010, s. 155-245.
71. O bocianach z żabiej perspektywy, czyli Kobiety i chasydyzm, w: Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wrocław 2010, s. 77-104.
72. Reforma i wykluczenie: Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia, „Pamiętnik Literacki” 101 (2010), nr 4, s. 5-21.
73. Jewish studies in Poland, “Journal of Modern Jewish Studies” 10 (2011), nr 1, s. 101-118. 
74. Reform and Exclusion: Conceptions of the Reform of the Jewish Community during the Declining Years of the Polish Enlightenment, “Polin” 24 (2011), s. 31-48 [rozszerzona wersja poz. 72].
75. Chasydzkie konwersje? Czy chasydyzm był sektą i co z tego wynika, w: W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. Agnieszka Jagodzińska Wrocław 2012, s.135-156.
76. Antysemicka prasa w województwie śląskim 1922–1939. Programy, retoryka, skutki, w: Żydzi na Górnym Śląsku, red. Barbara Kalinowska-Wójcik, Rybnik 2012, s. 151-177. 
77. Studia żydowskie w Polsce dawniej i dziś, , "Studia Judaica" 15 (2012), nr 1-2, s. 49-75 [rozszerzona wersja #73]. 
78. The Hasidic „Cell”: The Organization of Hasidic Groups at the Level of the Community, "Scripta Judaica Cracoviensia" 10 (2012), s. 111-122. 
79. Tombstones, w: Encyclopedia o Jewish Folklore and Traditions, red. Raphael Patai, Haya Bar-Itzhak, New York-London 2013, t. 2, s 525-530. 
80. Introduction, “Jewish History 27 (2013), nr 2-4, s. 145-151 (współautorzy: Ada Rapoport-Albert, Moshe Rosman). 
81. Toward a New Geography of Hasidism, “Jewish History” 27 (2013), nr 2-4, s. 171-199 (współautor: Uriel Gellman).
82. Women and Hasidism: A “Non-Sectarian” Perspective, “Jewish History” 27 (2013), nr 2-4, s. 399-434 [rozszerzona wersja #71].

83. The Question of Hasidic Sectarianism, “Jewish Cultural Studies” 4 (2013), 125-148.

IV. Polemiki:
1. Odpowiedź na recenzję Leszka Hońdy, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999) nr 1 s. 131-133.
2. O hebrajskich inskrypcjach na Śląsku. Kilka uwag w odpowiedzi recenzentowi, “Studia Judaica” 2 (1999) nr 1 (3) s. 127-133.
3. W odpowiedzi Pawłowi Fijałkowskiemu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999) nr 4 s. 596-597.
4. How should we count Hasidim in Congress Poland? A reply to Glenn Dynner, “Gal-Ed” 20 (2005) s. 105-121.
5. Explanation, “Polin” 19 (2007), s. 613-618 (współautor: Andrzej Trzciński) [odpowiedź Leszkowi Hońdzie]

V. Sprawozdania:
1. Wrocławska Pracownia Języków i Kultury Żydów w Polsce, “Studia Judaica” 2 (1999) nr 1 (3) s. 120-124.
2. XIII Światowy Kongres Studiów Żydowskich (Jerozolima 12-17 VIII 2001), „Studia Judaica” 4 (2001) nr 1-2 (7-8) s. 175-178.
3. Prof. dr hab. Jerzy Woronczak (1923-2003), „Studia Judaica” 6 (2003) nr 2 (12) s. 125-128.
4. Profesor Jerzy Woronczak jako badacz kultury żydowskiej, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Woronczaka. Red. Irena Kamińska-Szmaj. Wrocław 2004 s. 57-61.

VI. Recenzje:

1. Maciej Łagiewski, Macewy mówią, Wrocław 1991, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 47 (1992) nr 3-4 s. 552-554 (współautor: Leszek Ziątkowski).
2. G.I. Davies, Ancient Hebrew Inscriptions. Corpus and Concordance, Cambridge 1991, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 47 (1994) nr 2 s. 132-133.
3. Margret Heitmann, Andreas Reinke, Bibliographie zur Geschichte der Juden in Schlesien, München 1995, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 50 (1995) nr 3-4 s. 350-352. 
4. Studies in Early Jewish Epigraphy, ed. Jan Willem van Henten, Pieter Willem van der Horst, Leiden, New York, Köln 1994, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” (1995-1996) nr 3/95-2/96 (175-178) s. 156-158. 
5. Jaroslav Klenovský, Židovká obec v Osoblaze, Olomouc 1995, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 52 (1997) nr 1-2 s. 185-187.
6. Ryszard Michalski, Obraz Żyda i narodu żydowskiego na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939, Toruń 1997, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999) nr 1 s. 114-115.
7. Wojciech Jaworski, Ludność żydowska w województwie śląskim w latach 1922-1939, Katowice 1997, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999) nr 1 s. 115-117. 
8. Eleonora Bergman, Jan Jagielski, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996 [druk: 1999], „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999) nr 4 s. 591-592.
9. Leszek Ziątkowski, Ludność żydowska we Wrocławiu w latach 1812-1914, Wrocław 1998, “Polin. Studies in Polish Jewry” 14 (2001) s. 393-395. 
10. Shifting Czech Jewish identities: Hillel Kieval, Languages of Community. The Jewish Experience in the Czech Lands, Berkeley 2000, “East European Jewish Affairs” 32 (2002) nr 2 s. 121-123. 
11. David Assaf, The Regal Way: The Life and Times of Rabbi Israel of Ruzhin, Stanford 2002, „Jewish History” 19 (2005), s. 227-233. 
12. Janusz Spyra, Żydzi na Śląsku Austriackim 1742-1918, Katowice 2005, "Studia Judaica" 9 (2006) nr 1 s. 250-255. 
13. 'Bein sefer zikaron lehistoria kehiltit,' [Mordechai Nadav, The Jews of Pinsk, 1506-1880, Stanford University Press 2008], Haaretz 28.5.2008; supplement: Sefarim (2008) no 796, pp. 62-64. 
14. Andrzej Trzciński, Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII-XX wieku. Studium paleograficzno-epigraficzne, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 2007, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (2008) No 2 pp. 237-241. 
15. Mordechai Nadav, The Jews of Pinsk, 1505-1880, ed. Mark Jay Mirsky and Moshe Rosman, translated by Moshe Rosman and Faigie Trooper, Stanford, Stanford University Press 2008, East European Jewish Affairs 38 (2008) No 3 pp. 345-356. 
16. ‘Scandalous Episodes in the History of Hasidism’, [David Assaf, Untold Tales of the Hasidim: Crisis and Discontent in the History of Hasidism, trans. Dena Ordan (Waltham, 2010)], H-JUDAIC: https://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=31067 
17. ‘O dziejach chasydyzmu jeszcze inaczej. Nieopowiedziane historie chasydyzmu według Davida Assafa’, Kwartalnik Historii Żydów 62 (2011), pp. 515-520.

18. Paweł Maciejko, The Mixed Multitude: Jacob Frank and the Frankist Movement, 1755–1816, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2011], “American Historical Review” 117 (2012) nr 3 s. 956-957.


VII. Inne:

1. Świat chasydów. Z Marcinem Wodzińskim, kierownikiem Zakładu Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia Józef Augustyn SJ, „Życie Duchowe” (2009) nr 60 s. 127-138. 
2. Nezrucznyj narod, „Tyzden” (2011) nr 8 (173), s. 40-42.
3. Barbara Kirshenblatt-Gimblett and Marcin Wodzinski, eds. The Story of the Exhibition. Warsaw: Museum of the History of Polish Jews, 2011.
4. Artykuły: Po rozbiorach. Żydzi polscy? [s. 55-59], Kwestia żydowska [s. 60-62], Ścieżki modernizacji [s. 63-65], Religia i polityka [s. 66-69]; Bomba demograficzna [s. 70-72], Antysemityzm [s. 73-75], Koniec starego świata [s. 76-77], Na Wielkiej Wojnie [s. 78-79], w: "Polityka. Wydanie specjalne: Pomocnik Historyczny: Historia Żydów Polskich" (2013) nr 3.


VIII. W druku:

1. Chasydyzm, w: Dzieje kultury żydowskiej, red. Paweł Śpiewak i Piotr Weiser, Warszawa 2011.
2. Haskala, w: tamże.
3. "Polin: Studies in Polish Jewry",volume 27: Jews in Kingdom of Poland, 1815–1914 (współredakcja: Glenn Dynner i Antony Polonsky; 2014).
4. The Kingdom of Poland and Her Jews: Introduction, "Polin: Studies in Polish Jewry",volume 27: Jews in Kingdom of Poland, 1815–1914 (współautor: Glenn Dynner; 2014).

 

KONFERENCJE, WYKŁADY PUBLICZNE (WYBÓR):

- Reform and Exclusion: Conceptions of the Reform of the Jewish Community during the Declining Years of the Polish Enlightenment, na konferencji ‘Jews and Their Neighbours in Eastern Europe since 1750’, Institute for Polish-Jewish Studies, London (2011).

- Zakład Studiów Żydowskich we Wrocławiu, at the conference ‘Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i w innych instytucjach naukowych w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2011)

- Languages of the Jewish Community in Polish Silesia, 1922-1939, na konferencji ‘Juden in Schlesien. Internationale Tagung’, Wrocław (2011)

- Two Enlightenments: The Polish Case, na konferencji ‘Haskalah and Religion: Fourth International Conference on the Haskalah’, Frankfurt am Main (2011)

- dwie prezentacje na konferencji ‘Recovering Forgotten History: The Image of East-Central Europe in Anglo-Saxon Textbooks’, Warszawa, Uczelnia Łazarskiego (2011)

- Jewish Heritage in Silesia, wykład publiczny otwierający wystawę ‘History Reclaimed: Jewish Life in Silesia’, Oslo Jewish Museum (2010)

- Wykład inauguracyjny: Hasidism – Its Socio-Occupational Structure Revisited, Universytet Poczdamski, Institut Studiów Żydowskich (2010)

- Referat: ‘Towards a New Definition of Hasidism’, na konferencji ‘Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach’, Kraków (2010)

- Sepulchral Acculturation, at the 7th Annual Wrocław Conference in Jewish Studies: Religion and Beyond: Jewish Religious Life in Breslau/Wrocław, University of Wrocław (2010)

- Referat: ‘Changing Relationships between Jews and Non-Jews, and between Jews Themselves, in the Nineteenth-Century Poland’, na konferencji Jews in Polish Society: Insiders and Outsiders, Institute for Polish-Jewish Studies, Londyn (2009)

- Udział w panelu na temat przyszłości polskiej judaistyki, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa (2009)

- Wykład publiczny: ‘O chasydach i chasydyzmie’, w ramach Wrocławskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha, Wrocław (2009)

- Referat: O “konwersji” na chasydyzm, na 6. wrocławskiej konferencji judaistycznej: Konwersja a Żydzi, Uniwersytet Wrocławski (2009)

- Referat: ‘Economic Aspects of the Hasidic Conquest of Poland’, na konferencji 15th Annual Gruss Colloquium in Judaic Studies, the Univeristy of Pennsylvannia: Jews, Commerce, and Culture, Philadelphia (2009)

- Referat: ‘The Hasidic ‘Cell’: Organization at the Community Level’, na konferencji Towards a New History of Hasidism, University College London, Londyn (2009)

- Referat: ‘Berek Joselewicz w pamięci polskiej, żydowskiej i polsko-żydowskiej’, na konferencji Berek Joselewicz: bojownik o wolność, Ambasada Francji, Warszawa (2009)

- Respons do sesji ‘Jews in Polish Society and Economy to the late Eighteenth Century’ w ramach konferencji Between Coexistence and Divorce: 25 Years of Research on the History and Culture of Polish Jewry and Polish-Jewish Relations, the Hebrew University of Jerusalem (2009)

- Referat: ‘Ostani maskil Królestwa Polskiego? Izaak Cylkow na ideowym tle swojej epoki’, na konferencji Izaak Cylkow w setną rocznicę śmierci, Żydowski Instytut historyczny, Warszawa (2008)

- Wykład: ‘Cmentarz żydowski jako miejsce pamięci’, na studenckiej sesji Polskie miejsca (nie)pamięci, Akademia Artes Liberales, Wrocław (2008)

- Referat: ‘Kobiety i chasydyzm – chasydyzm i kobiety’, na konferencji Jidiszkajt – czy ma rodzaj żeński?, w ramach Festiwalu Singera, Warszawa (2008)

- Wykład zamykający konferencję Modern Jewish Culture: Diversities and Unities, Uniwersyet Wrocławski i Littman Library of Jewish Civilization, Wrocław (2008)

- Referat: ‘Use and Abuse of Maimonides: Jewish Medieval Rationalist Literature in the Polish Haskalah’, na konferencji Science and Philosophy in Aschkenazi Culture, Institute for Advanced Studies, the Hebrew University of Jerusalem, Leo Baeck Institute, Nevzlin Centre, Jerusalem (2008)

- Referat: ‘Jakie naprawdę były wyobrażenia eschatologiczne ludu żydowskiego w Europie Wschodniej?’, na konferencji Za horyzontem. Śmierć i życie pozagrobowe w dyskursach religijnych i filozoficznych, Wyższa Szkoła Ewangelikalna, Wrocław (2007)

- Referaat: ‘Local or Universal? Dimensions of Hasidic Politics’, na konferencji Jewish Politics in Central and Eastern Europe: From Shtadlanut to Mass Parties, Centre for Studies of the Culture and History of East European Jews & Lituanian Institute of History, Wilno (2007)

- Referat: ‘Reforma a wykluczenie. Polskie wizje reformy ludności żydowskiej’, na konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach, Kraków (2007)

- Referat: ‘The Socio-Economic Profile of Hasidism Reconsidered’, na konferencji the Association for Jewish Studies 38th Annual Conference, San Diego (2006)

- Referat: ‘‘Civilized’ or ‘Modernized’? the Reform of Polish Jewry, 1788-1830’, na konferencji Early Modern Culture and Haskalah – Reconsidering the Borderlines of Modern Jewish history, Simon Dubnow Institute, Leipzig (2006)

- Wykład otwarty: ‘Hasidic Conquest of Eastern Europe’, at the Central European University, Budapest (2006)

- Referat: ‘Is There any Maskilic Geography? Spatial Aspects of the East European Haskalah’, na konferencji Jewish Space in Central and Eastern Europe: Day-To-Day History, Wilno (2006)

- Referat: ‘Two Enlightenments: Polish and Jewish Enlightenment Look at Each Other’, na 3. wrocławskiej konferencji judaistycznej Haskalah in Transition: Time, Place, and People in the Jewish Enlightenment, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (2006)

- Referat: ‘Jidysz a modernizacja: Język jidysz w myśli polskiej haskali i jej spadkobierców’, na konferencji Język i kultura jidysz jako przedmiot akademicki w Polsce, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa (2006).

- Wykłąd otwarty: ‘On the Socio-Economic Profile of Hasidism: Some old/new Questions’, w ramach seminarium Jewish Modern History, University of Oxford (2006)

- Referat: ‘How Modernist is an Anti-Modernist Movement? The Emergence of Hasidic Politics in Poland’, na konferencji Insiders, Outsiders and Modern East European Jewry, Hebrew University, Jerusalem (2006)

- Referat: ‘Haskalah and Politics Reconsidered: The Case of the Kingdom of Poland’, na konferencji Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity, Centre for Studies of the Culture and History of East European Jews & Lituanian Institute of History, Wilno (2005) 

- Referat: ‘Clerks, Jews, and Farmers: The Authorities of Congress Poland and Jewish Agricultural Settlement’, na konferencji To the Land! 200 Years of Jewish Agricultural Settlement, Hebrew University and Beth Hatefutsoth, Tel Aviv (2005)

- Wykład inauguracyjny: ‘O pożytkach płynących z czytania epitafiów’, na ogólnopolskiej sesji studenckiej Świat człowieka, świat wiary, Uniwersytet Wrocławski (2005)

- Referat: ‘How did the Polish Government Learn about Hasidism? The Beginnings of the’Hasidic Question’ in the Congress Poland’, w ramach the 14th Wrold Congress of Jewish Studies, Jerusalem (2005)

- Wykład otwarty: ‘Chasydzki podbój Europy Wschodniej’, w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (2005)

- Referat: ‘Changing Alliances: Maskilic Politics in the Kingdom of Poland’, na konferencji the Association for Jewish Studies Annual Conference, Chicago (2004) 

- Referat: ‘Poor Rable or Silk-Stocking Gentlemen? On the Socio-Economic Profile of Polish Hasidism’, w ramach otwartego seminarium Israel and Jewish Studies, Columbia University (2004)

- Wykład publiczny: ‘Authorities of the Congress Poland and Hasidism’, w the YIVO Institute for Jewish Research, New York (2004)

- Referat: ‘Czy istnieją chasydzkie anioły?’, na konferencji Anioł w kulturze i literaturze, Uniwersytet Wrocławski, Polanica (2004)

- Referat: ‘Hasidism, Shtadlanut, and Jewish Politics in Nineteenth Century Poland: The Case of Isaac of Warka’, na konferencji Hasidism in Poland: New Prespectives, Uniwersytet Wrocławski (2004)

- Wykład: ‘Rise of Hasidism: Who, When, Where, and How?’ w ramach warsztatów Jews in early modern Poland, Dubnow Institute, Leipzig (2004)

- Wykład otwarty: ‘Why Polish Jews spoke Polish?’ w ramach the Polish Culture Week, Hebrew University of Jerusalem (2004)

- Referat: ‘Najstarszy żydowski nagrobek na Śląsku’, na konferencji 800 lat gminy żydowskiej we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski (2003)

- Referat: ‘How Similar, How Exceptional? Haskalah in Congress Poland and its East European Context, 1815-1864’, na konferencji the 9th Annual Gruss Colloquim in Judaic Studies Jewish History and Culture in Eastern Europe, Centre for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia (2003)

- Referat: ‘Polskie i żydowskie koncepcje reformy ludu żydowskiego. Dzieje nieporozumienia’, na konferencji Kwestia żydowska w XIX wieku – spory o tożsamość Polaków, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Warszawa (2003)

- Referat: ‘Where Borderlands end? The Centrality of the Borderland Experience for the Jewish Identity in Poland’, na konferencji Borderlands. What does it mean for Poland and Finland (from literary and historical perspective), University of Tampere, Finlandia (2003).

- Referat: ‘Rząd Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Początki „polityki chasydzkiej” w Królestwie Kongresowym (1817-1818)’, na konferencji Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków (2002)

- Referat: ‘Żydzi wobec konfliktu narodowego na Górnym Śląsku’, na konferencji Kościoły i związki wyznaniowe wobec plebiscytu i powstań śląskich, Muzeum Górnośląskie w Butomiu (2002)

- Wykład otwarty: ‘The first maskilic defence of Hasidism’, wramach warsztatów historycznych, Zalman Shazar Centre, Jerozolima, Izrael (2001)

- Referat: “Progressive” Jews and Hasidim in Congress Poland, 1860-1870’, na 13th World Congress of the Jewish Studies, Jerozolima, Izrael (2001)

- Referat: ‘Languages of the Jewish communities in Polish Silesia, 1922-1939’, na konferencji Jews in the Former Polish Borderlands, Institute for Polish-Jewish Studies, Londyn (2001)

- Referat: ‘Poetics of Hebrew epitaphs in East-Central Europe’, na Steinheim Colloquium, Steinheim Institut, Duisburg, Niemcy (2000)

- Referat: ‘Anti-Semitic Journalism in the Voivodship of Silesia 1922-1939’, na konferencji Jews in Silesia, Uniwersytet Wrocławski (2000)

- Referat: ‘Languages of Silesian Jewry’, na konferencji Languages of the Western Ashkenazic Jewry, Manashe ben Israel Institute, Middelburg, Holandia (1999) 

- Referat: ‘Jewish Art in Eastern Bohemia: Cemeteries’, na konferencji Kultura wschodnich Czech, Rychnov nad Knežnou (1999)

- Referat: ‘Mediaeval Jewish tombstones in Moravia’, na konferencji Jews and Moravia, Kroměříž (1999)

- Referat: ‘XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu’, na konferencji Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków (1998)

- Referat: ‘Stary cmentarz żydowski w Cieszynie’, na konferencji Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, Muzeum w Cieszynie (1998)

- Referat: ‘Aron Halberstam z Białej. O wpływach chasydyzmu na pograniczu galicyjsko-śląskim’, na konferencji Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej (1996)

- Referat: ‘Żydowska epigrafika na Śląsku. Stan badań’, na konferencji Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków (1995)

- Referat: ‘Hebrajskojęzyczne inskrypcje na Śląsku. Szkic wstępny’, na konferencji Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, Uniwersytet Wrocławski (1994)

- Referat: ‘„Sprawa chasydymów”. Z materiałów do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim’, na konferencji Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, Uniwersytet Wrocławski (1993)


Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl